باشگاه خبرنگاران -رصد وضعیت تبلیغات کاندیدا‌های شورا‌های شهر
رئیس هیئت بازرسی استان تهران خبر داد؛