باشگاه خبرنگاران -بزرگترین معضل جهان تنهایی است!
وزیر ارشاد مطرح کرد؛