باشگاه خبرنگاران -۶۰ هنرمند در مسیر راهپیمایی اربعین تعزیه‌خوانی و نقالی می‌کنند
مدیر مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری خبر داد؛