باشگاه خبرنگاران -بعد از آزادسازی خرمشهر حالا نوبت فتح قدس است
کاربران در سالروز آزادسازی خرمشهر نوشتند؛
باشگاه خبرنگاران -تا فتح قدس یک قدم باقی مانده!
کاربران فضای مجازی در روز قدس نوشتند؛