باشگاه خبرنگاران -شهید عبدالکریمی اسوه قرآنی خلبانان جوان است
فرمانده پایگاه هوایی بندرعباس: