باشگاه خبرنگاران -جواب العطش آبه ولی جواب سقا رو با گلوله نمیدن...
کاربران درخصوص شهادت شهید ضرغام پرست نوشتند:
باشگاه خبرنگاران -سربلند باشید که سربلندمان کردید / هیچوقت برای تیم ایران کری نخوانید!
واکنش کاربران به برد تیم ملی والیبال مقابل لهستان: