باشگاه خبرنگاران -امنیت امروز ایران را مدیون مردان میدان هستیم
سیدمحمود رضوی در واکنش به انفجار کابل نوشت: