باشگاه خبرنگاران -صدای واحد در ایران نشان ‌دهنده اراده جدی بر منافع ملی است
شاوردیان در مجمع بین المجالس مسیحیان ارتدوکس:
باشگاه خبرنگاران -با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۰ رو به رو هستیم
رضوانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان: