باشگاه خبرنگاران -تعیین شرایط افراد برای عضویت در شورا‌های حل اختلاف
به منظور تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛