باشگاه خبرنگاران -درآمدی بر راهبرد ارزی کشور؛ پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی کرد؛