باشگاه خبرنگاران -علیرضا زاکانی به نفع سید ابراهیم رئیسی کنار کشید
سخنگوی ستاد انتخاباتی علیرضا زاکانی به باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد؛