باشگاه خبرنگاران -دستور رئیس جمهور به ۸ وزیر و دو معاون برای اجرای سند لرستان
معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور خبر داد؛