باشگاه خبرنگاران -انگلیس زمینه مهاجرت بسیار وسیع یهودیان را در سرزمین فلسطین فراهم کرد
اکبری در وبینار «قدس شریف، محور همگرایی و وحدت جهان اسلام»:
باشگاه خبرنگاران -تشکیل رژیم جعلی اسرائیل، به تنش و بحرانی جهانی بدل شده است
امینیان در وبینار «قدس شریف، محور همگرایی و وحدت جهان اسلام»:
باشگاه خبرنگاران -مسلمانان باید از روز قدس برای وحدت بهره برداری کنند
جعفری در وبینار «قدس شریف، محور همگرایی و وحدت جهان اسلام»:
باشگاه خبرنگاران -دولت جدید آمریکا دست به هیچ اقدام قابل ذکری در پرونده فلسطین نزده است
قدومی در وبینار «قدس شریف، محور همگرایی و وحدت جهان اسلام»: