نظام وظیفه
خرید خدمت سربازی دیگر اجرا نمی‌شود
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح خبر داد؛

خرید خدمت سربازی دیگر اجرا نمی‌شود