باشگاه خبرنگاران -بازگشت حیات به کارخانه قطعات فولادی با حمایت دستگاه قضایی/ احیا دو شرکت در تهران
رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران خبر داد؛