باشگاه خبرنگاران -برنامه‌های فرهنگی در ایستگاه‌های منتخب مترو برگزار می‌شود
معاون امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری متروی تهران خبر داد: