باشگاه خبرنگاران -رصد وضعیت تبلیغات کاندیدا‌های شورا‌های شهر
رئیس هیئت بازرسی استان تهران خبر داد؛
باشگاه خبرنگاران -لزوم تسلط بازرسین به قوانین انتخاباتی
رئیس ستاد انتخابات استان تهران مطرح کرد؛