باشگاه خبرنگاران -اخذ و شمارش آرا در  تهران دستی انجام می شود
رئیس ستاد انتخابات استان تهران: