باشگاه خبرنگاران -کسری ۱۸ هزار مگاواتی تولید برق در پنج سال آینده
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی مطرح کرد؛
باشگاه خبرنگاران -خاموشی سراسری شبکه برق در کشور رخ نداد
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:
باشگاه خبرنگاران -افزایش ۲۵ میلیون تنی ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی طی یک سال
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح کرد؛