باشگاه خبرنگاران -هدر رفت بنزین در صورت افزایش نیافتن ضریب تراکم خودروها
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛