باشگاه خبرنگاران -افزایش ۲۲.۸ درصدی تردد در محور‌های برون‌شهری
وضعیت راه‌های کشور در ۱۶ اردیبهشت؛
باشگاه خبرنگاران -کاهش محسوس دما در استان‌های ساحلی خزر
وضعیت آب و هوای ۱۵ اردیبهشت؛