پیش بینی رگبار پراکنده برای دریای خزر/دمای 51 درجه در جنوب کشور

درﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺮﮐﺰی درﯾﺎی ﺧﺰر و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻟﺒﺮز ﻣﺮﮐﺰی و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﻬﺮان اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ، رﮔﺒﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه و رﻋﺪوﺑﺮق ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وزش ﺑﺎد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

به گزارش خبرنگار راه و شهر سازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺧﺮﯾﻦ داده ﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻃﯽ روزﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ درﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺮﮐﺰی درﯾﺎی ﺧﺰر و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻟﺒﺮز ﻣﺮﮐﺰی در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻗﺰوﯾﻦ و ﺳﻤﻨﺎن و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﻬﺮان اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ، رﮔﺒﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه و رﻋﺪوﺑﺮق ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وزش ﺑﺎد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ و اواﯾﻞ ﺷﺐ ﺑﺮای ارﺗﻔﺎﻋﺎت زاﮔﺮس ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرس و ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ و رﮔﺒﺎر و رﻋﺪوﺑﺮق رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد. 

ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮدوﺧﺎك در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

دمای 51 درجه در جنوب کشور

به گزارش خبرنگار راه و شهر سازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان محمد اصغری کارشناس هواشناسی  در تشریح وضعیت آب وهوای کشور گفت: امروز مهران، بوستان، آبادان با 51 درجه گرمترین شهرها و شهرهای و رزقان و سراب با 9 درجه خنک ترین شهرهای کشور بودند، در روزهای آینده نیز افزایش دما را خواهیم داشت.

وی گفت: بارش های امروز در دو بخش شمالی و جنوبی کشور ادامه دارد  که در بخش شمالی می توان به مازندران، گلستان و خراسان  شمالی و در بخش های جنوبی به هرمزگان، استان فارس و بوشهر اشاره کرد.


استان ها

پیش بینی وضعیت آب و هوا

اراک

ﺻﺎف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺒﺎرﻣﺤﻠﯽ

اردبیل

ﺻﺎف ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وزش ﺑﺎد

ارومیه

ﺻﺎف در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﻋﺎت اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وزش ﺑﺎد

اصفهان

ﺻﺎف ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺑﺮی در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺒﺎرﻣﺤﻠﯽ درﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ وزش ﺑﺎد

اهواز

ﺻﺎف ﺗﺎ ﮐﻤﯽ اﺑﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺒﺎرﻣﺤﻠﯽ

ایلام

ﺻﺎف ﺗﺎ ﮐﻤﯽ اﺑﺮی در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﻋﺎت وزش ﺑﺎدﺷﺪﯾﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻏﺒﺎرﻣﺤﻠﯽ

بجنورد

ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی ﮔﺎﻫﯽ اﺑﺮی ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎرش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وزش ﺑﺎد

بندرعباس

ﮐﻤﯽ اﺑﺮی ﯾﺎ ﻏﺒﺎرﻣﺤﻠﯽ ﮔﺎﻫﯽ وزش ﺑﺎد

بوشهر

ﮐﻤﯽ اﺑﺮی ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی واﺣﺘﻤﺎل رﻋﺪوﺑﺮق و وزش ﺑﺎد

بیرجند

ﺻﺎف ﺗﺎ ﮐﻤﯽ اﺑﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎدوﮔﺮدوﺧﺎك

تبریز

ﮐﻤﯽ اﺑﺮی در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وزش ﺑﺎد

تهران

ﮐﻤﯽ اﺑﺮی ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی واﺣﺘﻤﺎل رﻋﺪوﺑﺮق درﭘﺎره ای ﻧﻘﺎط

خرم آباد

ﺻﺎف ﺗﺎ ﮐﻤﯽ اﺑﺮی

رشت

ﮐﻤﯽ اﺑﺮی ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻪ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ

زاهدان

ﺻﺎف ﮔﺎﻫﯽ وزش ﺑﺎد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎدوﮔﺮدوﺧﺎك

زنجان

ﮐﻤﯽ اﺑﺮی ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎدوﮔﺮدوﺧﺎك

ساری

ﮐﻤﯽ اﺑﺮی ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎرش ﺑﺎران

سمنان

ﮐﻤﯽ اﺑﺮی ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﻋﺎت رﮔﺒﺎرورﻋﺪوﺑﺮق

سنندج

ﺻﺎف ﺗﺎ ﮐﻤﯽ اﺑﺮی در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﻋﺎت وزش ﺑﺎد ﮔﺎﻫﯽ ﻏﺒﺎرﻣﺤﻠﯽ

شهر کرد

ﺻﺎف ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺑﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وزش ﺑﺎد

شیراز

ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺑﺮی در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﻋﺎت اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه

قزوین

ﺻﺎف ﺗﺎ ﮐﻤﯽ اﺑﺮی درﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ وزش ﺑﺎد

قم

ﺻﺎف ﮔﺎﻫﯽ وزش ﺑﺎد

کرج

ﺻﺎف ﺗﺎ ﮐﻤﯽ اﺑﺮی درﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ وزش ﺑﺎد

کرمان

ﺻﺎف ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺑﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎدوﮔﺮدوﺧﺎك

کرمانشاه

ﺻﺎف ﺗﺎ ﮐﻤﯽ اﺑﺮی

گرگان

ﮐﻤﯽ اﺑﺮی ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﻋﺎت رﮔﺒﺎرورﻋﺪوﺑﺮق

مشهد

ﺻﺎف ﺗﺎ ﮐﻤﯽ اﺑﺮی درﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ وزش ﺑﺎد

همدان

ﺻﺎف ﺗﺎ ﮐﻤﯽ اﺑﺮی

یاسوج

ﮐﻤﯽ اﺑﺮی ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وزش ﺑﺎد در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﻋﺎت رﮔﺒﺎرورﻋﺪوﺑﺮق

یزد

ﺻﺎف ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ اﺑﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎدوﮔﺮدوﺧﺎك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


انتهای پیام/


ایکس ویژن
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
ایکس ویژن
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ایکس ویژن
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
ایکس ویژن
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ایکس ویژن
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر