طبق آمار گمرک؛

کدام کشورها از ایران خرما می خرند؟

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 10 هزار و 605 تن انواع خرما ، از کشور صادر شده است.

کدام کشورها از ایران خرما می خرند؟به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 10 هزار و 605 تن انواع خرما ، از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات   11,510,022  و ارزش ریالی آن  373,271,081,497 بوده است.
 
 
 
 

ماه

کشورطرف معامله

شرح تعرفه

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

استراليا

خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده

97,770

2,922,171,348

90,116

1

انگلستان

خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده

17,800

444,458,168

13,706

1

بلغارستان

خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده

21,000

524,231,400

16,170

1

جمهوري چك

خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده

42,080

1,050,537,928

32,401

1

فنلاند

خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده

17,800

461,632,320

14,240

1

قزاقستان

خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده

60,500

1,255,612,160

38,720

1

كانادا

خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده

179,920

4,670,645,878

144,035

1

لبنان

خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده

15,000

374,543,400

11,550

1

لهستان

خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده

42,000

1,048,592,160

32,340

1

نيوزيلند

خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده

41,400

1,034,058,564

31,878

1

امارات متحده عربي

خرماپياروم تازه ياخشك كرده

39,395

1,677,632,320

51,740

1

سنگاپور

خرماپياروم تازه ياخشك كرده

9,765

411,800,410

12,695

1

مالزي

خرماپياروم تازه ياخشك كرده

172,038

7,251,654,340

223,648

1

پاكستان

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

607,595

9,854,664,400

303,800

1

پاكستان

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

121,129

1,964,116,354

60,566

1

آلمان

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

5,360

113,013,992

3,484

1

آلمان

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

3,920

63,558,880

1,960

1

استراليا

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

2,000

32,428,000

1,000

1

افغانستان

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

11,475

185,993,540

5,737

1

افغانستان

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

51,400

833,399,600

25,700

1

انگلستان

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

3,200

51,884,800

1,600

1

اندونزي

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

24,513

397,339,520

12,256

1

ترکيه

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

22,000

321,136,200

9,900

1

ترکيه

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

12,704

205,980,524

6,353

1

سنگال

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

15,000

243,135,000

7,500

1

قرقيزستان

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

68,535

1,111,266,376

34,267

1

قزاقستان

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

19,332

313,545,708

9,666

1

كويت

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

100,241

2,794,906,992

86,183

1

لهستان

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

21,000

340,389,000

10,500

1

هلند

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

9,000

145,926,000

4,500

1

امارات متحده عربي

خرماشاهاني تازه ياخشك كرده

947,545

15,979,030,774

492,725

1

هند

خرماشاهاني تازه ياخشك كرده

542,529

23,381,458,264

720,878

1

ارمنستان

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

3,165

72,865,716

2,247

1

افغانستان

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

4,800

110,487,360

3,408

1

اوكراين

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

60,500

1,542,394,350

47,575

1

اوكراين

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

66,000

1,519,434,080

46,860

1

ترکيه

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

46,075

1,060,817,164

32,713

1

جمهوري عربي سوريه

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

33,342

721,351,096

22,242

1

جمهوري مولداوي

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

14,000

340,389,000

10,500

1

فدراسيون روسيه

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

60,000

1,381,035,200

42,600

1

قزاقستان

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

63,000

1,450,951,740

44,730

1

قزاقستان

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

61,231

1,291,032,400

39,800

1

قزاقستان

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

40,000

920,898,400

28,400

1

هند

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

22,000

506,525,360

15,620

1

(جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

27,005

1,138,514,652

35,109

1

پاكستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

177,596

7,777,172,690

239,755

1

ژاپن

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

1,855

81,187,785

2,504

1

گرجستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

45,983

1,937,911,022

59,777

1

آذربايجان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

286,822

11,710,211,816

361,120

1

آذربايجان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

66,962

2,606,536,027

80,354

1

آلباني

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

18,820

793,383,448

24,466

1

آلمان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

19,261

811,714,302

25,039

1

آلمان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

51,611

2,175,703,552

67,094

1

ارمنستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

35,814

1,509,462,098

46,557

1

استراليا

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

21,560

1,076,674,456

33,202

1

استراليا

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

21,400

937,133,820

28,890

1

افغانستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

418,634

8,359,021,256

257,740

1

افغانستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

21,707

950,563,152

29,304

1

امارات متحده عربي

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

193,810

7,542,215,304

232,581

1

امارات متحده عربي

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

205,605

9,001,047,328

277,566

1

امارات متحده عربي

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

20,796

876,928,892

27,034

1

انگلستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

5,730

250,940,368

7,736

1

انگلستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

4,170

175,846,398

5,421

1

اندونزي

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

172,630

7,433,139,406

229,227

1

ايالات متحده آمريكا

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

3,790

245,880,040

7,580

1

ايتاليا

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

1,825

236,763,400

7,300

1

بلغارستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

41,000

1,728,417,600

53,300

1

بلغارستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

22,360

942,384,560

29,068

1

بوسني وهرزگوين

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

147,448

6,118,200,360

188,682

1

تايلند

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

5,712

240,852,150

7,425

1

ترکيه

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

42,900

1,830,151,960

56,420

1

ترکيه

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

1,324,823

55,852,310,138

1,722,225

1

تركمنستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

76,276

3,983,323,146

122,807

1

جمهوري عربي سوريه

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

78,342

2,979,143,110

91,845

1

جمهوري عربي سوريه

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

24,400

1,028,616,160

31,720

1

دانمارك

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

97,360

4,104,637,462

126,568

1

دانمارك

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

19,668

829,119,104

25,568

1

سنگاپور

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

69,930

2,948,873,704

90,908

1

سوئد

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

19,840

836,640,896

25,792

1

سوئد

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

19,520

1,266,379,520

39,040

1

سوئد

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

40,933

1,725,326,864

53,213

1

صربستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

19,422

818,742,144

25,248

1

صربستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

54,945

2,316,764,302

71,429

1

عراق

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

43,612

2,544,892,634

78,500

1

عراق

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

18,939

798,409,788

24,621

1

فدراسيون روسيه

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

100,733

4,179,521,002

128,879

1

فدراسيون روسيه

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

20,500

897,721,650

27,675

1

فدراسيون روسيه

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

1,646

106,752,976

3,292

1

فدراسيون روسيه

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

62,100

2,618,719,740

80,730

1

قرقيزستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

60,618

2,554,793,260

78,803

1

قزاقستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

275,942

13,542,954,396

417,637

1

قزاقستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

38,512

1,623,556,423

50,066

1

كانادا

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

116,696

4,918,896,424

151,705

1

لبنان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

23,385

985,811,200

30,400

1

لبنان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

13,100

573,347,700

17,685

1

لهستان

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

8,245

347,670,484

10,718

1

ليتواني

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

6,448

271,843,924

8,383

1

مالزي

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

22,750

959,058,100

29,575

1

مالزي

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

20,005

843,582,628

26,006

1

مالزي

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

22,100

931,656,440

28,730

1

مالزي

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

471,792

19,926,309,854

614,428

1

نروژ

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

17,985

757,932,840

23,380

1

هلند

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

22,106

931,685,960

28,738

1

هلند

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

35,000

1,475,760,000

45,509

1

هلند

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

41,598

1,753,882,736

54,077

1

هند

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

25,695

1,083,192,484

33,403

1

هند

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

108,790

4,586,035,740

141,427

1

هند

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

1,279,411

54,500,332,536

1,680,532

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/
 

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran, Islamic Republic of
علی
۱۵:۲۲ ۱۷ تير ۱۳۹۶
مثل اینکه خرما فقط انرزی زا نیست درامدزا هم هست . ویوااااااا... خرمااااااا...
Iran, Islamic Republic of
علی
۱۵:۲۲ ۱۷ تير ۱۳۹۶
مثل اینکه خرما فقط انرزی زا نیست درامدزا هم هست . ویوااااااا... خرمااااااا...