لعیا جنیدی کیست؟

لعیا جنیدی امروز با حکم رئیس جمهور جایگزین مجید انصاری در معاونت حقوقی شد.

لعیا جنیدی به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، لعیا جنیدی امروز با حکم حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به عنوان معاون حقوقی دولت دوازدهم انتخاب شد.

وی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و اسلامی، دکتری حقوق خصوصی و اسلامی از دانشگاه تهران و فوق دکتری حقوق تطبیقی- داوری تجاری بین المللی، از دانشگاه هاروارد دارد.

جنیدی پیش از این مدیر کلی اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری را برعهده داشت.

کتاب‌های تالیفی

"قانون حاکم در داوریهای تجاری بین المللی" : نشر دادگستر، 1376.

 "نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب 1376)." : دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1378.

کاتوزیان، امیرناصر، لعیا جنیدی و مجید غمامی . "مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی." : انتشارات دانشگاه تهران، 1380.

 

«لعیا جنیدی» استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، است. وی درجات کارشناسی حقوق قضایی، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی خود را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، کسب کرد.

 

زمینه‌ی تخصصی جنیدی حقوق تجارت و داوری است و با زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسه نیز آشناست . او در سال های ۸۱ و ۸۲ در دوره تحقیقاتی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد (معادل فوق دکتری) بورس تحصیلی خود را گذرانده‌اند.

 

جنیدی درسال ۱۳۹۲ طی حكمی از سوی نصیری قیداری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری به سمت مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری منصوب شد.

 جنیدی اکنون عضو هیات علمی (دانشیار) دانشگاه تهران هست و ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳی ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ، ﺩﺍﻭﺭﻳﻬﺎی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮی را بر عهده داشته‌است.

 

پیشینه تحصیلی، علمی و حرفه ای

 

الف) ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼی (ﺣﻘﻮﻕ)

 

-درجه کارشناسی حقوق قضایی، ۱۳۶۸، حقوق ، دانشگاه تهران

-کارشناسی ارشد ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻی و اسلامی، ۱۳۷۳، دانشگاه تهران

-ﺩﻛﺘﺮی (Ph.D) ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻی ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ١٣٧٩، دانشگاه تهران

 

-فوق دکتری، حقوق تطبیقی-داوری تجاری بین المللی، ۱۳۸۲، دانشگاه هاروارد

 

-کسب ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ: ١٣٧٩

 

-کسب ﮔﻮﺍﻫی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ: ﻫﻠﻨﺪ ، ﻻﻫﻪ، ١٣٨١

 

-کسب ﮔﻮﺍﻫی ﺁﻛﺎﺩﻣی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻻﻫﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣی: ﻫﻠﻨﺪ، ﻻﻫﻪ، ١٣٨١

 

-کسب ﺑﻮﺭﺱ ﻋﻠﻤی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗی ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘی ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﻭﺭی ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗی ﻋﺮﻓی (ﻛﺎﻣﻦ ﻻ)، ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻭﻣی ﮊﺭﻣﻨی ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻣی، ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ، ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ، ﻛﻤﺒﺮﻳﺞ ، ٢ ٨– ١٣٨١(ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻮﻕ ﺩﮐﺘﺮﺍ)

 

ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﻐﻠی ﻭ ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍی
-ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ : ١٣٧٩ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ

 -ﻭﻛﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٧٨ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ

 -ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ بین‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ

 -ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗی ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎی ﻧﻔﺘی، ﮔﺎﺯی، ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤی، ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫی، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟی ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭی، ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی ﻭ…

 -ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ بین‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎیﯽ ﻭ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎیی

 -ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﻳﺪﺍﺭی ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﻭﺭی ﺗﺠﺎﺭی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی: ١٣٨١-٨٢

 -ﻣﺤﻘﻖ ﺩﻳﺪﺍﺭی ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟی: ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ١٣٨٦

 -ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﻳﺪﺍﺭی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺑﺮﻟﻴﻦ (ﺍﻭﻫﺎیو-ﺍیاﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ) ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ: ١٣٨٧

 -ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻی ﺍﻳﺮﺍﻥ ١٣٧٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ

 -ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ ١٣٨٥ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ

 -ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼی ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮﻛﺰ ١٣٨٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ

 -ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﻘﻮﻗی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪ ١٣٨٢ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ١٣٨٦

 -ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی ﻛﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٩٤-١٣٨٦

 -ﻣﺪیر ﮐﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺪﻭین ﻟﻮﺍیح ﻭ ﺗﻨﻘیحﺢ ﻗﻮﺍنین ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘیقیات ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﯼ ١٣٩٢ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩبیر ﮐﻤیسیون ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻗﻀﺎیی ﻋﺘﻒ

 ﺁﺛﺎﺭ تألیفی ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎی ﻋﻠﻤی ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸی

 

ﻛﺘﺐ

 

-ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭی‌‌های ﺗﺠﺎﺭی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی ﻧﺸﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮ ١٣٧٦

 

-ﻧﻘﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳی ﺗﻄﺒﻴﻘی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﻭﺭی ﺗﺠﺎﺭی ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٧٨

 

-ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ ﻭ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﻏﻤﺎمی ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎشی ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪگی، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٨٠ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎﭖ ﺁﻥ ﺩﺭ ١٣٨١

 

-ﺍﺟﺮﺍی ﺁﺭﺍی ﺩﺍﻭﺭی ﺑﺎﺯﺭﮔﺎنی ﺧﺎﺭجی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸی ﺣﻘﻮﻗی ﺷﻬﺮ ﺩﺍﻧﺶ ١٣٨١ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭼﺎﭖ ﺁﻥ ﺩﺭ ١٣٨٧

 

-آﺯﺍﺩی ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺑﺎ ﺩﻛﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎسی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٨٢

 

-ﺣﻖ ﺁﺯﺍﺩی ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺣﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ،١٣٨٣ (۲۰۰۴)

 

انتهای پیام/

لعیا جنیدی را بیشتر بشناسید

گروه مالی گردشگری
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۹:۵۵ ۳۱ فروردين ۱۳۹۷
عجیبه که چنین فردی صفر کیلومتر در سیاست شده جانشین مجید انصاری هفت خط!!!؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
پریسا قربان نژاد
۱۷:۵۸ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
تبریک عرض می کنم خانم دکتر عزیز
من دوست شما در دوره کارشناسی در دانشگاه تهران بودم ،یادم هست همان موقع نخبه بودید و می دانسبم روزی بانوی موفقی خواهید شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
تبریک به همکار محترم، ان شاالله موفق باشید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
تبریککککککککککککککک
Germany
ناشناس
۱۵:۲۵ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
تبریک
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
خیلی عالیه يك حقوقدان معاون حقوقي ريس جمهور شد تبريك ويژه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
انشاالله موفق باشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
ایشان یک ”نخبه علمی” و با ضریب هوشی بسیار بالا و خانواده ی موفق و علمی هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
تبریک
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۳۱ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
عالی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۳ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
تبریک به خانم دکتر جنیدی به سبب انتصاب ایشان به سمت معاونت حقوقی ریاست جمهوری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۴ ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
تبریک
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۳ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
سلام این دانشکاه هار واردش بزرکترین نکته منفی است که باید توجه کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
عالی تبریک
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
موفق باشید تبریک میگویم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
تبریک
گروه مالی گردشگری
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
گروه مالی گردشگری
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
گروه مالی گردشگری
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
گروه مالی گردشگری
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر