اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن اعلام شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن به شرح زیر است:
 
۱- رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاﺗﻌﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﯾﺰدی
۲- ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
۳- ﻣﺠﯿﺪ اﮐﺒﺮﻧﯿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
۴- رﺿﺎ ﺑﺎ ﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
۵- ﺳﻤﯿﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮزﻧﺪ رﺿﺎ
۶- ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮزوﺋﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪ
۷- ﻋﻠﯽ ﺑﺮوﻏﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ
۸- ﻣﺮﯾﻢ ﺑﯿﺪی ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
۹- ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﯾﻤﺮد ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﯿﺪوار
۱۰- ﺣﺴﻦ ﭘﻮر آذﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق
۱۱- ﯾﻮﺳﻒ ﺗﺪﯾﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﺪﯾﻦ
۱۲- ﻓﺮﻫﺎد ﺗﺮاﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
۱۳- اﺑﻮذر ﺗﺸﮑﺮی ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﮑﺮی
۱۴- ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﻧﯿﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪالله
۱۵- ﻣﻬﺪی ﺟﻌﻔﺮی ﺧﻮاه ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪالله
۱۶- ﻫﺎدی ﺧﻠﯿﻠﯽ دارﯾﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ
۱۷- رﺟﺒﻌﻠﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻬﺮاب
۱۸- ﻗﺎﺳﻢ رﯾﻮﻧﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
۱۹- ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی زارع ﻣﻮﺳﻮی ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ
۲۰- ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮدارآﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ
۲۱- ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺷﺎﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
۲۲- رﺿﺎ ﺷﯿﺦ ﺷﻌﺮﺑﺎﻓﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺮﯾﻢ
۲۳-ﺣﻤﯿﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ
۲۴- اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺻﻤﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﯽ
۲۵- اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﯽ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۲۶- ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ رﻣﻀﺎن ﻋﻠﯽ
۲۷- ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻋﻨﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۲۸- ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻧﮋاد ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺸﻬﻮر به ﻓﺎﻃﻤﯽ
۲۹- ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻓﺮاﺷﯿﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
۳۰- ﻓﺎﺋﺰه ﻓﺮاﻣﺮزی ﻧﯿﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻮاد
۳۱- ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ
۳۲- ﻧﺎﺻﺮ ﻓﯿﺾ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ رﺟﺒﻌﻠﯽ
۳۳- ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻼت ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﯿﻦ
۳۴- وﺣﯿﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪی ﻓﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ
۳۵- ﺑﻬﺮوز ﻣﺤﺒﯽ ﻧﺠﻢ آﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
۳۶- ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺤﻤﺪی رﺋﻮف ﻓﺮزﻧﺪ رﺣمت الله
۳۷- ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻈﻔﺮآﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ
۳۸- ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻘﯿﺴﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺤﯿﯽ
۳۹- ﺣﺴﻦ ﻣﻮﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ
۴۰- رﺿﺎ ﻧﺎﻣﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ
 
لازم به ذکر است ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی  از روز ﭘﻨﺞ شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ آﻏﺎز می ﺷﻮد و تا ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﺧﺬ رأی یعنی ۸ صبح مورخ اول اسفند ۹۸  اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داشت.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم//ع.ظ
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر