ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻔﯿﺪ از ۲۷ اردیبهشت

ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی گفت: در صورت اعلام وزارت خانه مدارس خراسان رضوی از ۲۷ اردیبهشت بازگشایی می‌شوند.

ﻣﻬﺪی ﻣﺠﯿﺪی ﻓﺮ در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ﮔﻔﺖ: در ﺻﻮرت اﻋﻼم دﺳﺘﻮر از ﺳﻮی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺪارس در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی با ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ شد.

او اﻓﺰود: در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺿﻤﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
 ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اداﻣﻪ داد: ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻼس ﺣﻀﻮری از روز ۲۷ اردیبهشت ﻣﺎه ﺑﺮای دانش آﻣﻮزان در ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺘﺸﺎن از ﺳﻮی ستاد ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ، ﺳﻔﯿﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه، ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
 
مجیدی فر بیان کرد: حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست و تنها برای رفع مشکلات و سوالات می توانند به مدرسه مراجعه کنند.
 
انتهای پیام// ف.س
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر