مدیرکل بهزیستی فارس:

۱۹ هزار و ۸۸۳ معلول بینایی تحت پوشش بهزیستی فارس است

کشفی نژاد گفت: ۱۹ هزار و ۸۸۳ معلول بینایی تحت بهزیستی استان فارس قرار دارند که ۷ هزار و ۹۵۰ نفر در وضعیت شدید هستند.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، محمدصادق کشفی نژاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آمار کل نابینایان در شیراز ۶ هزار و ۴۹۰ است، اظهار داشت: از این تعداد ۲ هزار ۸۷ نفر زن و ۴ هزار و ۴۰۳ نفر مرد هستند.

او افزود: براساس آمار‌های سازمان بهزیستی کشور ۲۰۳ هزار و ۵۵۶ هزار نفر از معلولان بینایی در حوزه توان بخشی تحت پوشش این سازمان هستند که ۷۳ هزار و ۱۲۷ نفر از آن‌ها زنان و ۱۳۰ هزار و ۴۲۹ نفر از آن‌ها مردان تشکیل می‌دهند که حدود ۷ هزار نفر از این تعداد دانشجویان نابینا هستند.

مدیرکل بهزیستی فارس بیان کرد: ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎنی ﺣﺪود ۲۸۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺑﻴﻨﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ۳۵ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ و ۸۰ درﺻﺪ ﺷﺎن را اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی ۵۰ ﺳﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ می دﻫﻨﺪ.

کشفی نژاد آموزش، اشتغال، ورزش، نامناسب بودن محیط شهری و ایاب و ذهاب را از ﻣﺸﻜﻼت عمده نابینایان عنوان کرد و افزود: ﻣﺸﻜﻞ در ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺘﺐ درسی، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزشی، ﮔﺮان ﺑﻮدن وﺳﺎﻳﻞ آﻣﻮزشی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزشی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺷﺪه وﻳژه ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮبی آﻣﻮزش دﻳﺪه وﻳژه ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن را از دغدغه‌های مهم نابینایان در دو بخش آموزش است.

او افزود: ﻫﻤﻜﺎری نکردن بیشتر ﻛﺎﻓﺮﻣﺎﻳﺎن در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﻓﺮاد نابینا و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن که نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع دارد از مشکلات مهم نابینایان در بخش اشتغال است.

مدیرکل بهزیستی فارس نامناسب بودن ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی برای عبور و مرور ﮔﺮانی ﻫﺰﻳﻨﻪ و عدم اختصاص یارانه برای جابه جایی افراد نابینا را از دغدغه‌های مهم و قابل تامل در بخش ایاب و ذهاب برشمرد.

انتهای پیام/ 

گروه مالی گردشگری
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
گروه مالی گردشگری
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
گروه مالی گردشگری
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
گروه مالی گردشگری
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر