طرح مهارت افزایی وزارت علوم؛ راهکاری برای جلوگیری از بیکاری فارغ التحصیلان

طرح مهارت افزایی وزارت علوم طی سال‌های اخیر باعث توسعه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است.

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، سالانه هزار دانشجو به نیت فعالیت در بازار کار وارد دانشگاه‌ها می‌شوند تا بتوانند متناسب با رشته تحصیلی خود در جامعه مشغول شوند، اما از آن جایی که تقاضای کار فارغ التحصیلان بسیار بالاست بنابراین بیشتر آن‌ها بیکاری‌های طولانی مدت را تجربه خواهند کرد.

طرح رصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی با اهداف فرهنگ سازی رصد وضعیت فارغ التحصیلان در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، ایجاد نظام مناسب اطلاع رسانی به ذی نفعان در رابطه با وضعیت اشتغال هر یک از رشته‌های دانشگاهی، رصد مستمر ظرفیت‌های محیطی و شرایط بازار کار منطقه‌ای و شناسایی شکاف دانشی و مهارتی دانش آموختگان خود و اخذ اطلاعات از سامانه‌های اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است.

کتاب طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی با دریافت اطلاعات وضعیت اشتغال دانش آموختگان حدود ۸۵ دانشگاه کشور تدوین شده است.

بر اساس نتایج به دست آمده، دانش آموختگان دکتری در سال ۹۹، ۵۳/۸۳ درصد، کارشناسی ارشد ۲۱/۶۵ درصد، کارشناسی ۲۹/۴۹ و کاردانی ۹۴/۴۵ اشتغال دارند.

افزایش بیکاری فارغ‌التحصیلان دکتری

منصور غلامی وزیر علوم چندی پیش گفت که به تدریج در سال‌های اخیر اشتغال دکتری کاهش پیدا کرده است، ولی افزایش اشتغال در بخش کارشناسی داشتیم؛ فارغ‌التحصیلان کارشناسی نزدیک به ۶۰ درصد اشتغال داشتند و این آمار مربوط به آن‌هایی است که سال‌های ۹۵ و ۹۶ فارغ التحصیل شده‌اند.

غلامی تصریح کرد: فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد بالای ۷۰ درصد اشتغال داشتند و فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بالای ۹۰ درصد اشتغال داشتند. به تدریج در سال‌های اخیر اشتغال دکتری کاهش پیدا کرده، ولی افزایش اشتغال در بخش کارشناسی داشتیم.

//

مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با رشد فعالیت‌های خود توانسته اند تحصیل کرده‌های دانشگاهی را افزایش دهند، اما آمار‌ها و اطلاعات در دسترس نشان می‌دهد که وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان طی سال‌های اخیر به یک معضل اساسی در جامعه تبدیل شده است؛ بر این اساس با توجه به رشد تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی  تخصصی‌تر شدن کار و حرکت به سمت کسب و کار‌ها بر پایه‌ فناوری و لزوم توسعه و بهره وری صنایع کشور، ضرورت ایجاد این مراکز و اجرای برنامه‌های مختلف برای هدایت شغلی و کاریابی تخصصی ضروری به نظر می‌رسد.

برای برقرای تناسب میان تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و اشتغال آن‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی راه اندازی و توسعه اینگونه مراکز را از تکالیف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌داند، به همین ترتیب دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم طی سال‌های ۹۸، ۹۹ توانسته ۴۰ مرکز هدایت شغلی و کاریابی در دانشگاه‌ها را ایجاد و از آن‌ها حمایت مالی کند.

مطابق گزارش‌های ارائه شده از سوی دانشگاه‌ها طی سال‌های اخیر در می‌یابیم که از سال ۹۶ توسعه برنامه‌های مهارت افزایی عمومی و تخصصی در مراکز آموزش عالی رشد چشمگیری داشته است و با وجود شیوع ویروس کرونا همچنـان رونـد مطلوبی را در برگزاری دوره‌های مهارت افزایی در دانشگاه‌ها و مرا کـز آمـوزش عالی شاهد هستیم.

//

همچنین بــا توجه به گزارش هـای ارسالی میانگین رشد تعداد دوره‌هایی که با مشارکت واحد‌های صنعتی برگزار شده از ۵.۴ درصـد در سال گذشته بــه ۹ درصد در سال جــاری افزایش یافته است که نشان دهنده ارتباط هرچه بیشتر و مناسب‌تر دانشگاه‌ها بــا واحد‌های صنعتی و دستگاه‌های اجرایـی کشور است.

//

شـکل ۵ تـا ۹ بررسـی و مقایسـه میانگیـن شـاخص‌های اصلی بررسی شده دوره‌های مهارت افزایی در چهـار سـال متوالی ۹۶، ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ در هـر دانشـگاه اسـت.

//

بـا توجـه بـه اطلاعات دریافتی از دانشگاه‌ها و مراکـز آمــوزش عالی شاهد رشد دوره‌های مهارتی در دانشگاه‌ها هسـتیم. همچنیـن دوره‌های برگزارشده با واحد‌های صنعتی نیـز از رشد قابـل توجهی برخـوردار بوده اسـت کـه ایـن امـر نشـان دهنده تسـهیل و افزایـش ارتباطـات نهـاد آمـوزش عای و واحدهـای دانشگاهی با واحدهـای صنعتی و اجرایی است.

در ادامه نمودار‌های دانشگاه‌ها بـر اسـاس شـاخص‌های مختلـف مهـارت افزایـی ارائـه می‌شود. باتوجـه بـه تعـداد واحدهـای تحـت پوشـش دانشـگاه آزاد اسـامی و دانشـگاه پیـام نـور و همچنیـن تعـدد دانشــجویان ایــن مرا کـز، وضعیــت دوره‌های مهارت افزایی آن‌ها بــا دیگر دانشگاه‌ها مقایسـه نشده اسـت.

//

مطابق اطلاعات شکل ۱۱ بیشترین دوره‌های برگزار شده مربوط به دوره‌های تخصصی است، این امر نشــان دهنده اســتقبال بیشتر دانجویان از دوره‌های تخصصی با هــدف جـذب بیشـتر در بـازار کار و صنعـت اسـت.

//

البتـه بـا توجـه بـه اهمیـت مهارت‌های عمومی و نـرم، مســئولین و متصدیـان دانشگاه‌ها می‌بایست اهتمام و توجه بیشـتری را در تدوین و برگزاری دوره‌های عمومی داشـته باشـند.

بـا توجـه بـه شـکل ۱۲ دانشـگاه‌های صنعتـی شـریف، گیـان، رازی، محقق اردبیلی و... بیشـترین دوره تخصصـی را برگـزار کردهانـد. ایـن امـر نشـاندهنده پرا کندگـی دوره هـا در تمامی دانشـگاه‌های مناطـق مختلـف ایران اسـت.

//

بـا توجـه بـه شـکل ۱۳ بیشـترین دورههـای عمومـی برگزارشـده در دانشـگاه‌های صنعتـی شـریف، صنعتـی همـدان، گیـان و ... اسـت کـه هماننـد دورههـای تخصصـی پرا کندگـی منطقـهای را در سراسـر دانشـگاه‌های ایـران شـاهدیم.

//

با توجـه بـه شـکل ۱۴، ۷۱ درصـد دوره هـا مربـوط بـه دوره هـای حضـوری اسـت و حـدود ۲۹ درصـد مربـوط بـه دورههـای غیرحضـوری اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط حـال حاضـر جامعـه نیـاز بـه توجـه بیشـتر مسـئولین دانشـگاهی بـه فراهـم کـردن زمینـه و بسـتر مناسـب در جهـت برگـزاری دورههـا به صـورت غیرحضـوری اسـت.

//

بــا توجــه بــه شــکل ۱۵ نســبت شــرکت کنندگان زن و مـرد در دوره هـای مهارت افزایـی تقریبــا اختلاف اندکی برابـر اسـت کـه نشـان دهنده اشـتیاق تمامی دانشـجویان بـه شـرکت در دوره هـای مهارت افزایـی فــار غ از جنســیت آن هـا اســت.

//

بــر اســاس نمــودار زیر اکثــر شــرکت کنندگان دوره هـای مهارت آمــوزی در مقطــع کارشناســی و پـس از آن کارشناسی ارشد بوده اند کـه بـر اساس اطالعـات مرکـز آمـار ایـران نیـز بیشـترین گـروه جمعیـت بیـکار بـا مـدرک کارشناسـی و کارشناسی ارشد هسـتند. بـر همیـن اساس برنامه ریـزی دوره های مهارتی متناسب بـا بـازار کار بـرای ایـن مقطـع تحصیلـی از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.

//


بیشتر بخوانید


انتهای پیام/

ایکس ویژن
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۰۷ خرداد ۱۴۰۰
مشکل اینه که هنوز دارن بازنشسته ها را بکار میگیرین الان چرا وزیر نفت باید مدیر عامل شانزده هفده تا شرکت باشه وزیر نفت وقتش نیست بری بشینی تو خونه با نوه هات بازی کنی میدونو بدین ما جوانا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۰۷ خرداد ۱۴۰۰
درس خواندن تو این کشور فقط پول خرج کردن که جیب یه عده ای پر بشه نمونه من خودم فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه آزاد هست آینده ای در این کشور نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۰۷ خرداد ۱۴۰۰
مشکل اصلی خانم ها هست تا اینا دستشون تو جیب خودشون هست ازدواج نمیکنن لطفاً از استخدام خانم ها در مشاغل دولتی خودداری کنید بزارین تا جوانان که می‌خوان زندگی تشکیل بدن برن سر کار جای زن تو خانه هست نه تو مشاغل دولتی من33سالم بیکارم زن ندارم خونه ندارم
خانم ها این حقوق و مزایا که دارین میگیرین حرام هست حق کنه جوان هست نه حق شماها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۰۷ خرداد ۱۴۰۰
خانم ها را از مشاغل دولتی برکنار کنید تا ما مردا بتونیم زن بگیریم رفتم خواستگاری دختره میگه من پست دولتی دارم خونه دارم نیازی به ازدواج ندارم پس من جوان 33ساله باید چکار کنم آخه کجای دنیا زن رئیس بانک رئیس بیمه هست همون خانم ها که حقوق مزایایشون به راه هست رای هم بدن بچه بیارن سربازی برن اگر جنگ شد جنگ برن لطفاً روی ما مردا دیگه حساب نکنید آینده کشور بدین دست خانم ها
United States of America
ناشناس
۱۳:۵۹ ۰۷ خرداد ۱۴۰۰
این طرح یعنی دانشگاه آموزشگاه کار خانه وبازار کار گردد
سطح دانشگاه این نیست
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۱:۰۰ ۰۷ خرداد ۱۴۰۰
من و پسر عمم باهم کنکور دادیم،من درسم بهتر بود و دانشگاه رشته مهندسی مکانیک قبول شدم ولی پسر عمم هیچی،تو مدتی که برای سربازی رفتن فرصت داشت استخدامی ارتش شرکت کرد و به واسطه یکی از اقوام موفق شد و...منم دانشجو...بعد رفتم سربازی و امروز بعد از گذشت 5 سال از پایان خدمتم من هنوزم بیکار و مجرد و بی پولم،گاهی وقتا مسافرکشی می کنم ولی پسر عمم شغل رسمی و زن و بچه و ماشین و...
الانم برای کار هرجا میرم و به هر دری میزنم میگن نمیخوایم و نمیشه و...
Iran (Islamic Republic of)
بهرامی
۱۰:۴۰ ۰۷ خرداد ۱۴۰۰
وافعا درد بزرگیه وقتی یه جوون بعد از کلی درس خوندن و کنکور و دانشگاه و سربازی و....به در بسته بخوره و بفهمه این همه درس خونده هیچی تازه باید بره یه کلاس فنی حرفه ای و بعد یه مغازه اجاره کنه که معلوم نیست چقد درآمد داره
تورو خدا نذارید جوونا سرخورده و ناامید بشن،مسئولین که براشون اهمیت نداره اما خونواده ها میتونن کمک کنن...جوون نباید ناامید به آینده بشه چون آینده کل کشور در خطر می افته...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۰۷ خرداد ۱۴۰۰
فقط خوب حرفشو میزنید دیگه کلاس میذارید آمار هم میدید آخرش تو دانشگاه ی اتاق و ی میز و ی قوم و خویش از همه چی بی خبر میذارید میگید این رابط بین فلان و فلانجاست دیگه مشکل رو حل کردیم ، تورو امام حسین بس کنید یفکر روان جوانها باشید از بیکاری روانشون آسیب دیده این چیز کمی نیست به علی قسم
Iran (Islamic Republic of)
پاسخ طلایی
۰۹:۳۳ ۰۷ خرداد ۱۴۰۰
راه حل همه چیز : به جای این کار قانونی تصویب کنید که برای مجوزها و استخدامها مدرک مهم نباشد . فقط مهارت .حقوق ها رو هم کم کنید و طبق شایستگی بدید .
ایکس ویژن
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ایکس ویژن
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
ایکس ویژن
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ایکس ویژن
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر