اسامی نامزد‌های انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌های کوهبنان

بخشدار مرکزی کوهبنان گفت: اسامی نامزد‌های ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌های بخش مرکزی شهرستان کوهبنان اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، پدرام رجب زاده بخشدار مرکزی کوهبنان گفت: بر اساس اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۷ آئین نامه اجرایی اسامی نامزد‌های ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌های بخش مرکزی شهرستان کوهبنان، برای برگزاری انتخابات روز جمعه  ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

اسامی نامزد‌های انتخابات شورای اسلامی روستای جور

نام و نام خانوادگی:فرزند:کد نامزد:
۱- آقای مجید اسماعیلی ماشاالله ۱۵
۲- آقای ایمان اکبری جورحسین ۱۶
۳- آقای داود اکبری جورعلی ۱۷
۴- خانم مریم اکبری جورعلی ۱۸
۵- آقای علی جوانی محمد ۱۹
۶-آقای جواد محمدحسنی پورجوری نادعلی ۲۱
۷- آقای محمود محمدحسنی محمد ۲۴
۸- آقای محمود محمدحسنی جورحسن ۲۵

اسامی نامزد‌های انتخابات شورای اسلامی روستای افزاد

۱-آقای علی اصغر احمدی افزادی محمد ۱۵
۲- آقای محسن احمدی افزادی علی اکبر ۱۶
۳- آقای مجتبی احمدی کوهبنانی علی ۱۷
۴- آقای مهدی احمدی کوهبنانی حسین ۱۸
۵- آقای سیدوحید روح الامینی سید حسن ۱۹
۶- آقای حسین شریعتی افزادی محمد باقر ۲۱

اسامی نامزد‌های انتخابات شورای اسلامی روستای در هود

۱- آقای محمود برخورداری دشتخاکی محمد ۱۵
۲- آقای حسین زارع باب حوضی غلامرضا ۱۶
۳- آقای مسلم زارع باب حوضی غلامرضا ۱۷
۴- خانم مریم مولائی کوهبنانی محمد ۱۸

اسامی نامزد‌های انتخابات شورای اسلامی روستای ده خواجه
۱- آقای مهدی احمدی اکبر ۱۵
۲- آقای رضا احمدی افزادی حسن ۱۶
۳- آقای رضا احمدی افزادی علی ۱۷
۴- آقای محمد احمدی افزادی حسین ۱۸
۵- آقای مصطفی آل طه افزادی علی ۱۹
۶- آقای علی رضا زارع باب حوضی محمد ۲۱

اسامی نامزد‌های انتخابات شورای اسلامی روستای ده علی
۱- آقای احمد جعفری اصغر ۱۵
۲- آقای مصطفی خواجه پورمحمد ۱۶
۳- آقای حبیب الله زینلی قطرمی رمضان ۱۷
۴- آقای عباس زینلی قطرمی محمد ۱۸
۵- آقای سیدحسن شریعتی باجگانی سیدعلی ۱۹
۶- آقای حمیدرضا محمودی کهن حسین ۲۱

اسامی نامزد‌های انتخابات شورای اسلامی روستای بیدان خواجه
۱- آقای علی آب درجوی اکبر ۱۵
۲- آقای علیرضا اسمعیلی بیدانی حسن ۱۶
۳- آقای حسن ایزدی اکبر ۱۷
۴- آقای جعفر ایزدی بیدانی اکبر ۱۸
۵- آقای حسین ایزدی بیدانی محمد ۱۹
۶- آقای محمدرضا ایزدی بیدانی حسن ۲۱
۷- آقای رضا رحمانی حسین آبادی علی ۲۴
۸- آقای علی اکبر رحمانی حسین آبادی علی ۲۵

اسامی نامزد‌های انتخابات شورای اسلامی روستای رتک
۱- آقای ابوالفضل رحیمی رتکی ماشاالله ۱۵
۲- آقای حسن رحیمی رتکی علی اصغر ۱۶
۳- آقای قاسم رحیمی رتکی عباسعلی ۱۷
۴- آقای محمد رحیمی رتکی رمضانعلی ۱۸
۵- آقای محمدرضا رحیمی رتکی ماشاالله ۱۹
۶- آقای عباس مرتضی رتکی محمد ۲۱

اسامی نامزد‌های انتخابات شورای اسلامی روستای شکرآباد
۱- آقای عباس جعفری قریه علی حسین ۱۵
۲- آقای علی اکبر جعفری قریه علی مصیب ۱۶
۳- آقای حسین زکی زاده قریه علی اصغر ۱۷
۴- آقای علی اصغر زکی زاده قریه علی فرج الله ۱۸
۵- آقای اکبر مرتضائی مشهور به الله یارحسینجان ۱۹

اسامی نامزدی انتخابات شورای اسلامی روستای فتح آباد
۱- آقای عباس امیری سیف الدینی کوهبنانی محمد ۱۵
۲- آقای غلامرضا امیری سیف الدینی کوهبنانی محمدخان ۱۶
۳- خانم فاطمه امیری سیف الدینی کوهبنانی محمد ۱۷
۴- خانم محبوبه امیری سیف الدینی کوهبنانی عباس ۱۸
۵- خانم سمیه ایرانی شعبجره محمود ۱۹
۶- آقای احمد شکوهی بافقی محمد ۲۵

اسامی نامزد‌های انتخابات شورای اسلامی روستای کهن
۱- آقای احسان ایزدی زاده بیدانی اصغر ۱۵
۲- آقای علی اکبر ایزدی زاده بیدانی حسین ۱۶
۳- آقای محمود دانشی کهنی حسن ۱۸
۴- آقای حسین محمودی کهنی حاجعلی ۱۹
۵- آقای سیدمحمدرضا هاشمی زاده کهنی سیدابوالحسن ۲۱

اسامی نامزد‌های انتخابات شورای اسلامی روستای فیدکوئیه
۱- آقای علی اکبر احمدی کوه بنانی حسین ۱۵
۲- خانم معصومه ایزدی بیدانی غلامرضا ۱۶
۳- آقای سیدمحمود حسینی فیدکوئیسی ماشااله ۱۷
۴- آقای اکبر قربانی حسین ۱۹

اسامی نامزد‌های انتخابات شورای اسلامی روستای گیتری
۱- آقای محمد آذرافزاقاسم ۱۵
۲- آقای جواد اکبری افزادی حسین ۱۶
۳- آقای مهدی اکبری افزادی حسین ۱۷
۴- خانم سکینه ایزدی کموئی عباس ۱۸
۵- آقای علی ایزدی کموئی رمضان ۱۹
۶- آقای جواد رهجوگیتری حسین ۲۱
۷- آقای مهدی رهجوگیتری محمد ۲۴

بخشدار مرکزی کوهبنان با اشاره به این که بر اساس اعلام ستاد انتخابات و تقویم انتخابات مدت تبلیغات از صبح روز پنجشنبه  ۲۰ خرداد تا ساعت ٨ صبح روز پنجشنبه  ٢٧ خرداد به مدت هفت روز است، بیان داشت: با توجه به انصراف ٣ نفر از تعداد ٧۴ نفر ثبت نام شدگان قطعی داوطلبان ششمین دوره شورا‌های اسلامی روستا‌های بخش مرکزی کوهبنان، انتخابات شورا با حضور ٧١ نفر شامل؛ ۶۴ نفر مرد و ٧ نفر زن، برای کسب ٣٨ کرسی اصلی و تشکیل ١٢ شورای اسلامی مستقل، به همت عوامل اجرایی و هیأت نظارت انتخابات بخش با دو شعبه ثابت مستقر در روستای جور و یک شعبه ثابت مستقر در روستای ده علی و شش شعبه سیار در سایر روستا‌های واجد شرایط برگزار می‌شود.

اوافزود: برنامه زمان بندی حضور شعب سیار در روستا‌ها متعاقبا قبل از روز اخذ رأی اطلاع رسانی خواهد شد.

رجب زاده تصریح کرد: هیأت اجرایی انتخابات مستقر در بخشداری مرکزی در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور از تاریخ انتشار اسامی نامزد‌ها تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می‌باشد.

اوافزود: به استناد بند (۳) ماده (۲۹) قانون و تبصره ذیل آن، اعضای شعبه ثبت نام و اخذرأی به روش‌های مقتضی کنترل می‌نمایند که شخص رأی دهنده و یا افراد تحت تکفل وی (همسر و فرزندان) جهت رأی برای انتخابات شورا حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذرأی در محل آن روستا سکونت داشته باشد.

رجب زاده با اشاره به وضعیت بسیار شکننده شیوع بیماری کرونا در سطح استان و ابلاغ دستورالعمل‌های بهداشتی انتخابات توسط ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، نظارت بر حسن اجرای شیوه نامه تبلیغات انتخاباتی را بر عهده دهیاری و خانه بهداشت روستای متبوع برشمرد.

او به استناد مفاد قانونی آن افزود:رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی تخلف انتخاباتی محسوب شده، و برابر مقررات با آن برخورد قضایی خواهد شد.

بخشدار مرکزی کوهبنان سیاست مشترک ستاد انتخابات کشور و ستاد ملی کرونا را حفظ جان شهروندان و مشارکت حداکثری در این انتخابات سرنوشت ساز عنوان کرد.

او افزود: تمامی تمهیدات لازم به همت ستاد انتخابات شهرستان جهت برگزاری انتخاباتی امن، سالم و پر شور در روز اخذ رأی در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/ی

ایکس ویژن
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
ایکس ویژن
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
ایکس ویژن
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ایکس ویژن
طرح 82 خرید مسکن
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر