وضعیت بستری و فوتی استان‌ها در هفته ۱۰۰ همه گیری کرونا

روند سرپایی، بستری و فوتی کرونا در هفته صدم همه گیری کووید ۱۹ را معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته چهارم دی ماه مصادف با هفته صدم همه‌گیری کرونا در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور ۱۳۹۶۸ بوده که ۵۴۷۴ نفر افزایش داشته است، همچنین تعداد موارد بستری جدید در کشور ۱۸۹۱ نفر و تعداد موارد مرگ‌ومیر جدید در کشور نیز ۱۸۱ نفر بوده است.

مرور روند همه‌گیری در کلیه استان‌های کشور تا پایان هفته چهارم دی ماه ۱۴۰۰

بررسی هفتگی وضعیت موجود بیماری کرونا در استان‌های کشور در هفته چهارم دی ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته صدم همه‌گیری، در ادامه آمده است:

تهران

در استان تهران در هفته چهارم دی ماه، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی‌شده، ۷۳۲ نفر، تعداد موارد بستری ۵۵۰ نفر و تعداد موارد فوتی در هفته اخیر ۴۰ مورد بوده است.

در عین حال باید توجه کرد که در تهران از ابتدای اپیدمی تا هفته چهارم دی ماه، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۳۶۳۷۷۰ نفر، تعداد موارد بستری ۱۷۶۲۲۳ نفر و مجموع موارد فوتی ۱۹۸۴۶ نفر بوده است.

در هفته اخیر روند بستری استان تهران افزایش یافته و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت بستری و فوتی استان تهران

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است. 

وضعیت بستری و فوتی استان‌ خراسان شمالی

ایلام

در هفته اخیر روند بستری کاهشی بوده و موارد فوت افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بیشتر، اما میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ ایلام

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور فراتر رفته است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ خراسان جنوبی

یزد

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و موارد فوت افزایش یافته است. میزان موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر بوده است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ یزد

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ کرمان

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری افزایش و موارد فوت استان کاهش داشته است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ اردبیل

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر روند بستری کاهش و موارد فوت استان  صفر بوده  است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر  و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ کهگیلویه و بویر احمد

سمنان

روند بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌  سمنان

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری  و فوت کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری او میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ مازندران

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش  و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان  از متوسط کشور کمتر شده است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ آذربایجان غربی

فارس

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر از متوسط کشور بیشتر شده است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ فارس

قزوین

موارد بستری ایستا مانده و فوت استان به صفر رسیده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت بستری و فوتی قزوین

زنجان

در هفته اخیر روند بستری کاهش داشته و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر معادل متوسط کشور است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ زنجان

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری کاهش و فوت استایش داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین تر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور فراتر رفته است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ چهارمحال و بختیاری

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط  کمتر و میزان مرگ و میر استان از متوسط کشور به متوسط کشور صعود کرده است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ کرمانشاه

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر شده است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ آذربایجان شرقی

گلستان

روند بستری و موارد فوت استان در این هفته ایستا بوده است. میزان بروز بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ گلستان

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان، روندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر بوده و میزان مرگ  و میر استان از متوسط کشور بیشتر شده است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ کردستان

خراسان رضوی

روند بستری و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ خراسان رضوی

گیلان

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان  ایسنا است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ گیلان

همدان

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور  و میزان مرگ‌ومیر کمتر از متوسط کشور است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ همدان

لرستان

موارد بستری استان افزایش و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت بستری و فوتی استان لرستان

البرز

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ البرز

اصفهان

روند بستری ایستا مانده و موارد فوت استان در این هفته افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر شده است. 

وضعیت بستری و فوتی استان‌ اصفهان

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ مرکزی

بوشهر

روند موارد بستری ایستا مانده و موارد فوت استان به صفر رسیده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ بوشهر

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری و فوتی ایستا مانده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ هرمزگان

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان مختصری افزایش داشته است. میزان بروز بیماران بستری و مرگ و میر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ سیستان و بلوچستان

خوزستان

در این هفته موارد بستری و موارد فوت استان افزایش داشته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ خوزستان

قم

در هفته اخیر موارد بستری ایستا مانده و موارد فوت استان صفر بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ‌ومیر استان در این هفته از متوسط کشور کمتر بوده است.

وضعیت بستری و فوتی استان‌ قم

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۰۶ بهمن ۱۴۰۰
آیا میدانید که انگلیس اجباری بودن واکسن و ماسک را لغو کرده؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۰۶ بهمن ۱۴۰۰
وزارت بهداشت اگر ریگی در کفش ندارد چرا آمار عوارض واکسن را منتشر نمیکند؟ مثلا بگوید از تلفات امروز چند نفرشان واکسن زده اند و چند نفر نزده اند!
بگوید از افراد مبتلا به اومیکرون چندنفرشان واکسینه بوده اند؟!
وارد کردن چندتا کد ملی در سامانه واکسن که کار سختی نیست.
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر