گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید ۱۹ ISC خرداد ۱۴۰۱

اداره همکاری علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) یک گزارش تحلیلی از سامانه نماگر کووید ۱۹ ISC خرداد ۱۴۰۱ارائه داد.

 محمدجواد دهقانی گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگر کووید ۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) نشان می‌دهد جمعیت بیماران جدید کشور که در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۷۱ هزار نفر بوده، در اردیبهشت به ۱۷ هزار و ۳۴۶ نفر و در خرداد به ۵۴۳۴ نفر کاهش یافته و بدین ترتیب کل جمعیت بیمار کشور تا آخر خرداد به ۷ میلیون و ۲۳۵ هزار نفر رسیده است.

تعداد بیماران جدید دنیا در فروردین ۳۵ میلیون نفر، در اردیبهشت ۲۰ میلیون نفر و در خرداد به ۱۸ میلیون و ۷۲۳ هزار نفر کاهش یافته و میزان کل بیماران دنیا تا آخر خرداد ۱۴۰۱ به بیش از ۵۴۵ میلیون نفر رسیده است.

دهقانی گفت: روند کاهشی میزان متوسط رشد روزانه بیماری کشور در سه ماه گذشته ادامه داشته است؛ به طوری که در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۰.۰۴ درصد، در اردیبهشت و خرداد به ۰.۰۱ درصد رسیده و در انتهای جدول کشور‌های همزمان ۱۳ کشور در انتشار کووید  ۱۹ ( چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا ) قرار گرفته اند.

به گفته وی، بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری در خرداد در میان کشور‌های همزمان مربوط به کشور‌های برزیل با ۰.۱۸ درصد، آلمان ۰.۱۶ درصد و ایتالیا ۰.۱۴ درصد بوده است. میزان متوسط رشد روزانه بیماری دنیا در فروردین برابر با ۰.۲۴ درصد، اردیبهشت ۰.۱۳ درصد و در خرداد ۰.۱۲ درصد بوده است.

ایران در میان کشور‌های با جمعیت بیش از ۳ میلیون بیمار (۳۹ کشور) از نظر متوسط رشد روزانه بیماری در خرداد با ۰.۰۱ درصد در انتهای کشور‌های فوق قرار دارد. ضمنا بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری در این کشور‌ها مربوط به تایوان برابر با ۳.۳ درصد، کره شمالی با ۲.۰۸ درصد و پرتغال با ۰.۷۳ درصد است.

رئیس ISC گفت: به نظر می‌رسد شیوع موج جدید بیماری با افزایش جمعیت بیماران جدید در خرداد نسبت به اردیبهشت در برخی از کشور‌ها از جمله آمریکا، هندوستان، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، اندونزی، مکزیک، پرتغال، شیلی، پرو و تایوان آغاز شده باشد. به خصوص کشور‌های پرتغال و برزیل به ترتیب با افزایش از ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار بیمار به بیش از ۱ میلیون نفر در خرداد و نیز تایوان از ۱ میلیون بیمار در اردیبهشت به بیش از ۲ میلیون بیمار در خرداد قابل تامل است.

او گفت: نتایج بررسی نشان می‌دهند که آمار جمعیت فوتی ایران در فروردین ۱۲۸۶ نفر، در اردیبهشت ۳۷۵ نفر و در خرداد به ۹۹ نفر و کمترین میزان ممکن در طول دو سال گذشته رسیده است. بر این اساس تا پایان خرداد کل جمعیت فوت شدگان در کشور به ۱۴۱ هزار و ۳۷۰ نفر رسیده است. تعداد فوت در دنیا نیز در فروردین ۱۳۰ هزار نفر، در اردیبهشت ۶۷ هزار نفر و در خرداد به ۴۳ هزار و ۷۱۷ نفر رسیده و میزان کل فوت در دنیا تا آخر خرداد به ۶ میلیون و ۳۴۳ هزار نفر رسیده است.

دهقانی گفت: نرخ متوسط رشد روزانه فوتی کشور در فروردین ۰.۰۳ درصد، در اردیبهشت و خرداد به ۰.۰۱ کاهش یافته و در انتهای جدول کشور‌های همزمان قرار دارد. بیشترین نرخ متوسط رشد روزانه فوتی در خرداد در کشور‌های همزمان مربوط به کانادا با ۰.۰۹ درصد، اسپانیا با ۰.۰۶ درصد و آلمان با ۰.۰۴ درصد بوده است. میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی دنیا در فروردین برابر با ۰.۰۷ درصد، در اردیبهشت ۰.۰۴ درصد و در خرداد به ۰.۰۳ کاهش یافته است.

ایران در میان کشور‌های دنیا با بیش از ۳ میلیون بیمار (۳۹ کشور)، در خرداد مشابه اردیبهشت با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۰.۰۱ درصد در انتهای جدول قرار دارد.

بیشترین متوسط نرخ رشد فوتی روزانه در این کشور‌ها مربوط به کشور‌های تایوان با ۴.۶۵ درصد، استرالیا با ۰.۵۱ درصد و کره‌شمالی با ۰.۳۳ درصد بوده است.

الف- بررسی آمار شیوع بیماری

رئیس ISC گفت: نتایج و آمار سامانه کووید ۱۹ به همراه تحلیل‌های مقایسه‌ای وضعیت بیماری در کشور و دنیا در ادامه آمده است. روند آمار انتشار بیماری در کشور‌های همزمان با جمعیت بیماران کمتر از ۲۰ میلیون نفر تا خرداد ۱۴۰۱ در نمودار ۱ نشان داده شده است.

در این نمودار محور افقی بیانگر روز در ۶ ماه گذشته (اول دی ۱۴۰۰ الی آخر خرداد ۱۴۰۱) و محور عمودی جمعیت بیمار است. همان طور که در نمودار نشان داده شده است کشور‌های همزمان با جمعیت بیمار کمتر از ۲۰ میلیون نفر تا آخر خرداد ۱۴۰۱ به ترتیب صعودی عبارت از روسیه، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا، ایران، کانادا، پاکستان و چین بوده است. ضمنا ۵ کشور دیگر (آمریکا، برزیل، فرانسه، انگلیس و آلمان) دارای جمعیت بیمار بالای ۲۰ میلیون نفر بوده و در نمودار ظاهر نشده‌اند. علی رغم کاهش روند افزایشی اغلب کشور‌ها از دو ماه گذشته، روند افزایشی کشور‌های ایتالیا و اسپانیا در طول این مدت به خصوص از فروردین ۱۴۰۱ کاملا مشهود بوده و این روند کماکان ادامه دارد.

به منظور بررسی دقیق تر، آمار کل بیماران و آمار بیماران جدید در ۳ ماه اول سال ۱۴۰۱ در کشور‌های همزمان در جدول ۱ نشان داده شده است.

همان طور که ملاحظه می‌شود تعداد کل بیماران جدید دنیا در فروردین ۳۵ میلیون و ۷۲۷ نفر، اردیبهشت ۲۰ میلیون و ۱۸۹ هزار نفر و در خرداد به ۱۸ میلیون و ۷۲۳ هزار نفر کاهش یافته است.

مقایسه کشور‌های همزمان در جدول ۱ نشان می‌دهد که کاهش بیماران جدید در خرداد نسبت به اردیبهشت در اغلب کشور‌ها به جز برزیل و آمریکا وجود داشته است. میزان جمعیت بیماران جدید در برزیل در اردیبهشت ۴۶۸ هزار نفر بود که در خرداد با جهش ناگهانی به ۱ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر افزایش یافته است. کمترین میزان کاهش بیماری در خرداد نسبت به اردیبهشت مربوط به ایران از ۱۷ هزار و ۳۴۶ به ۵۴۳۴ نفر بوده است.

جدول ۱: میزان افزایش بیماران در فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در کشور‌های همزمان

کشور آمار بیماران جدید در فروردین ۱۴۰۱ آمار بیماران جدید در اردیبهشت ۱۴۰۱ آمار بیماران جدید در خرداد ۱۴۰۱ آمار کل بیماران تا آخر خرداد ۱۴۰۱
کل دنیا ۳۵,۷۲۷,۱۷۷، ۲۰,۱۸۹,۳۵۴، ۱۸,۷۲۳,۱۰۷، ۵۴۵,۷۱۷,۷۷۸
آمریکا ۱,۰۵۶,۵۵۰، ۲,۴۹۵,۹۴۲، ۳,۲۶۰,۴۱۱، ۸۸,۲۴۴,۸۷۰
برزیل ۶۸۱,۴۸۵، ۴۶۸,۰۵۹، ۱,۴۶۲,۸۹۷، ۳۱,۸۲۴,۲۲۰
فرانسه ۳,۸۳۴,۸۵۰، ۱,۳۶۵,۹۷۵، ۹۳۸,۶۴۷، ۳۰,۲۷۶,۶۳۲
آلمان ۵,۰۹۲,۳۰۱، ۲,۳۰۶,۷۲۹، ۱,۲۵۲,۱۴۶، ۲۷,۳۳۴,۴۶۳
انگلیس ۱,۶۲۶,۰۷۹، ۳۴۸,۶۷۸، ۲۸۶,۶۴۳، ۲۲,۵۲۵,۳۵۸
روسیه ۵۱۹,۲۹۴، ۱۸۶,۷۵۴، ۱۱۴,۶۸۷، ۱۸,۴۰۳,۴۲۷
ایتالیا ۱,۹۹۵,۸۲۷، ۱,۳۷۰,۸۲۱، ۷۳۰,۰۶۶، ۱۷,۹۵۹,۳۲۹
ترکیه ۳۱۳,۴۴۷، ۵۴,۰۱۲، ۲۴,۳۶۶، ۱۵,۰۸۵,۷۴۲
اسپانیا ۴۱۲,۲۵۶، ۵۰۱,۱۸۰، ۳۷۵,۵۶۱، ۱۲,۶۱۳,۶۳۴
ایران ۷۱,۳۶۴، ۱۷,۳۴۶، ۵,۴۳۴، ۷,۲۳۵,۱۷۵
کانادا ۲۶۲,۷۰۰، ۱۸۱,۲۴۷، ۶۸,۹۶۳، ۳,۹۱۴,۹۰۹
پاکستان ۵,۵۹۸، ۲,۲۲۳، ۲,۵۵۱، ۱,۵۳۲,۲۶۰
چین ۶۰,۹۱۳، ۳۱,۸۶۴، ۲,۳۴۲، ۲۲۵,۳۱۸

نمودار ۲ میزان بیماران کشور را در یک سال گذشته و در هر ماه نشان می‌دهد. همان طور که ملاحظه می‌شود میزان بیماران جدید در فروردین ۱۴۰۱ برابر ۷۱ هزار و در اردیبهشت ۱۷ هزار نفر و در خرداد به ۵۴۳۴ نفر یعنی کمترین میزان ممکن کاهش یافته است.

به منظور تجزیه و تحلیل آماری بیشتر، اطلاعات مربوط به ۱۳ کشور همزمان در سال گذشته در جدول ۲ آمده است. این اطلاعات شامل میزان متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه بوده و تمام مقادیر محاسبه شده در ستون آخر (خرداد ۱۴۰۱) به ترتیب صعودی مرتب شده است.

دهقانی گفت: میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط‌گیری متحرک بر روی بازه زمانی هر ماه می‌باشد. بدین ترتیب با مقایسه این شاخص می‌توان به عملکرد کشور‌ها در کنترل روند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد. بدین ترتیب روند کاهشی نرخ متوسط رشد روزانه بیماری ایران در بهمن ۰.۳۵ درصد، در اسفند ۰.۱۱ درصد، در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۰.۰۴ و ۰.۰۱ درصد و خرداد نیز ۰.۰۱ بوده و در انتهای جدول قرار دارد.

همان طور که ملاحظه می‌شود، بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری در خرداد در میان کشور‌های همزمان مربوط به برزیل ۰.۱۸ درصد، آلمان ۰.۱۶ درصد و ایتالیا ۰.۱۴ درصد بوده است. میزان متوسط رشد روزانه بیماری دنیا در فروردین برابر با ۰.۲۴ درصد، اردیبهشت ۰.۱۳ درصد و در خرداد ۰.۱۲ درصد بوده است.

نتایج جدول ۲ نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد روزانه بیماری در خرداد برای همه کشور‌ها به جز برزیل و آمریکا کاهش یافته است. برای برزیل میزان متوسط نرخ رشد روزانه در اردیبهشت برابر با ۰.۰۵ درصد بود که در خرداد به ۰.۱۸ درصد افرایش یافته است.

جدول ۲: آمار تحلیلی سامانه نماگر کووید ۱۹ متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری (درصد) در طول یک سال قبل در ۱۳ کشور همزمان (کشور‌های همزمان در شیوع بیماری)
خرداد
۱۴۰۱ اردیبهشت
۱۴۰۱ فروردین ۱۴۰۱ اسفند
۰۰ بهمن
۰۰ دی
۰۰ آذر
۰۰ آبان
۰۰ مهر
۰۰ شهریور
۰۰ مرداد
۰۰ تیر
۰۰ خرداد
۰۰ کشور
۰.۱۲، ۰.۱۳، ۰.۲۴، ۰.۳۷، ۰.۷۱، ۰.۷۳، ۰.۲۴، ۰.۱۹، ۰.۱۹، ۰.۲۷، ۰.۳۱، ۰.۲۵، ۰.۲۴ کل دنیا
۰.۱۸، ۰.۰۵، ۰.۰۸، ۰.۱۸، ۰.۶، ۰.۲، ۰.۰۴، ۰.۰۵، ۰.۰۷، ۰.۱۱، ۰.۱۷، ۰.۳۸، ۰.۴۲ برزیل
۰.۱۶، ۰.۳، ۰.۷۹، ۱.۱۳، ۱.۶، ۰.۶۸، ۰.۸۲، ۰.۶۳، ۰.۲۲، ۰.۲۵، ۰.۱، ۰.۰۳، ۰.۰۸ آلمان
۰.۱۴، ۰.۲۷، ۰.۴۴، ۰.۳۸، ۰.۹۳، ۱.۸۵، ۰.۳۳، ۰.۱۴، ۰.۰۷، ۰.۱۲، ۰.۱۴، ۰.۰۶، ۰.۲۴ ایتالیا
۰.۱۳، ۰.۱، ۰.۰۵، ۰.۰۶، ۰.۴۳، ۱.۰۱، ۰.۲۵، ۰.۱۷، ۰.۲۲، ۰.۳۹، ۰.۳، ۰.۰۸، ۰.۰۶ آمریکا
۰.۱۱، ۰.۱۶، ۰.۴۸، ۰.۲۹، ۱.۱۹، ۱.۹۷، ۰.۵۴، ۰.۱۴، ۰.۱۷، ۰.۱۷، ۰.۳۶، ۰.۱، ۰.۱۱ فرانسه
۰.۱، ۰.۱۴، ۰.۱۲، ۰.۱۷، ۰.۶۸، ۱.۵۵، ۰.۳۲، ۰.۰۶، ۰.۰۷، ۰.۱۲، ۰.۳۸، ۰.۱۱، ۰.۱۹ اسپانیا
۰.۰۶، ۰.۱۶، ۰.۲۵، ۰.۱۷، ۰.۴۱، ۱.۳۷، ۰.۲۷، ۰.۱۴، ۰.۲۲، ۰.۲۶، ۰.۱، ۰.۰۴، ۰.۱۴ کانادا
۰.۰۵، ۰.۰۶، ۰.۲۵، ۰.۳، ۰.۵۹، ۱.۰۲، ۰.۵۴، ۰.۴۲، ۰.۴۸، ۰.۴۸، ۰.۴۸، ۰.۶۲، ۰.۱۳ انگلیس
۰.۰۴، ۰.۵، ۱.۲۵، ۰.۶۷، ۰.۰۷، ۰.۱۷، ۰.۰۷، ۰.۰۷، ۰.۰۳، ۰.۰۵، ۰.۰۸، ۰.۰۳، ۰.۰۳ چین
۰.۰۳، ۰.۰۴، ۰.۱، ۰.۵۱، ۱.۱۱، ۰.۲۲، ۰.۳۲، ۰.۴۵، ۰.۳۶، ۰.۲۷، ۰.۳۵، ۰.۴۳، ۰.۲۱ روسیه
۰.۰۱، ۰.۰۲، ۰.۰۷، ۰.۳۱، ۰.۷۶، ۰.۵۲، ۰.۲۴، ۰.۳۲، ۰.۴، ۰.۳۶، ۰.۳۶، ۰.۱۲، ۰.۱۳ ترکیه
۰.۰۱، ۰.۰۱، ۰.۰۴، ۰.۱۱، ۰.۳۵، ۰.۰۴، ۰.۰۶، ۰.۱۴، ۰.۲۲، ۰.۵۲، ۰.۸۳، ۰.۵۲، ۰.۳۱ ایران
۰.۰۱، ۰.۰۱، ۰.۰۲، ۰.۰۶، ۰.۳۶، ۰.۱۴، ۰.۰۴، ۰.۰۴، ۰.۱، ۰.۳، ۰.۳۹، ۰.۱۷، ۰.۲ پاکستان

ب- بررسی آمار فوت

نمودار ۳ مقایسه میزان فوت کشور‌های همزمان با میزان جمعیت فوت بیش از ۱۰۰ هزار نفر و کمتر از ۲۰۰ هزار نفر (۶ کشور) تا آخر خرداد ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. کشور‌های آمریکا (بیش از ۱ میلیون نفر فوت)، برزیل (۶۶۹ هزار نفر فوت) و روسیه (۳۸۰ هزار نفر فوت) و نیز ترکیه (۹۸ هزار فوت)، کانادا (۴۱ هزار فوت)، پاکستان (۳۰ هزار فوت) و چین (۵ هزار و ۲۲۶ نفر فوت) در نمودار ظاهر نشده اند. همان طور که از نمودار ۳ مشاهده می‌شود تا آخر خرداد ۱۴۰۱ سه کشور انگلیس، ایتالیا و فرانسه در صدر کشور‌های مورد نظر به لحاظ تعداد فوت قرار دارند و روند افزایش میزان فوت در اغلب کشور‌ها به جز ایران ادامه دارد. مشاهده می‌شود که میزان شیب روند فوتی در کشور‌های انگلیس و آلمان نسبت به سایر کشور‌ها در خرداد همچنان ادامه دارد.

رئیس ISC گفت: به منظور بررسی دقیق تر، آمار فوت در سه ماه اول سال فروردین ۱۴۰۱ و نیز آمار کل فوت تا پایان خرداد برای کشور‌های همزمان در جدول ۳ نشان داده شده است. آمار فوت در کل دنیا در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۱۳۰ هزار نفر، در اردیبهشت ۶۷ هزار نفر و در خرداد به ۴۳ هزار و ۷۱۷ نفر کاهش یافته است. بدین ترتیب کل فوت در دنیا تا آخر خرداد ۱۴۰۱ به ۶ میلیون و ۳۴۳ هزار نفر رسیده است.

همان طور که از جدول ۳ ملاحظه می‌شود روند کاهشی میزان فوت در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت در همه کشور‌ها به جز برزیل وجود داشته است. به طور خاص کاهش ملموس میزان فوتی چین از ۵۶۴ نفر به ۷ نفر، ایران از ۳۷۵ نفر به ۹۹ نفر و نیز ترکیه از ۲۹۳ نفر به ۷۵ نفر بسیار چشمگیر است.

جدول ۳: آمار فوتی در فروردین الی خرداد ۱۴۰۱ و نیز آمار کل تا آخر خرداد ۱۴۰۱ در کشور‌های همزمان

کشور آمار فوت
فروردین ۱۴۰۱ آمار فوت
اردیبهشت ۱۴۰۱ آمار فوت
خرداد ۱۴۰۱ کل فوت
تا پایان خرداد ۱۴۰۱
کل دنیا ۱۳۰,۲۶۸، ۶۷,۸۷۵، ۴۳,۷۱۷، ۶,۳۴۳,۴۷۵
آمریکا ۱۸,۴۸۵، ۱۱,۸۰۹، ۹,۹۹۸، ۱,۰۳۸,۹۰۰
برزیل ۵,۲۰۹، ۳,۱۸۷، ۳,۷۷۹، ۶۶۹,۴۳۶
روسیه ۹,۶۷۹، ۴,۰۹۹، ۲,۳۰۷، ۳۸۰,۵۷۷
انگلیس ۸,۷۶۳، ۵,۵۹۱، ۱,۷۲۹، ۱۷۹,۷۰۶
ایتالیا ۴,۳۱۳، ۳,۸۲۰، ۱,۹۲۴، ۱۶۷,۸۴۲
فرانسه ۳,۶۸۱، ۳,۱۶۶، ۱,۳۸۲، ۱۴۹,۱۶۲
ایران ۱,۲۸۶، ۳۷۵، ۹۹، ۱۴۱,۳۷۰
آلمان ۶,۴۶۲، ۴,۸۱۵، ۱,۶۴۸، ۱۴۰,۳۵۷
اسپانیا ۲,۰۱۸، ۲,۲۲۶، ۱,۶۵۷، ۱۰۷,۶۰۴
ترکیه ۱,۳۶۱، ۲۹۳، ۷۵، ۹۸,۹۹۶
کانادا ۱,۳۷۳، ۲,۱۳۵، ۱,۰۶۹، ۴۱,۷۴۶
پاکستان ۳۹، ۱۱، ۵، ۳۰,۳۸۴
چین ۱۷، ۵۶۴، ۷، ۵,۲۲۶

نمودار ۴ میزان فوت های جدید کشور در یک سال گذشته (خرداد ۱۴۰۰ الی خرداد ۱۴۰۱) را نشان می‌دهد. همان طور که ملاحظه می‌شود ایران در شهریور ۱۴۰۰ با ۱۶ هزار و ۱۵۳ فوت بالاترین میزان فوت را داشته است. روند کاهشی از مهر ۱۴۰۰ آغاز شده و در خرداد ۱۴۰۱ به کمترین میزان یعنی ۹۹ نفر رسیده است.

جدول ۴ میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوت ۱۳ کشور همزمان در ۱ سال گذشته را نشان می‌دهد. تمام مقادیر محاسبه شده در ستون متناظر با خرداد ۱۴۰۱ به ترتیب صعودی مرتب شده است. همان طور که از جدول پیدا است میزان متوسط رشد روزانه فوت دنیا در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۰.۰۷، اردیبهشت برابر با ۰.۰۴ درصد و خرداد برابر با ۰.۰۳ درصد بوده است. در ستون آخر ملاحظه می‌شود میزان متوسط رشد فوت همه کشور‌های همزمان در خرداد کاهش یافته و به کمتر از ۰.۰۹ درصد رسیده است. میزان نرخ متوسط رشد فوت روزانه ایران در فروردین ۱۴۰۱ به ۰.۰۳ درصد و در اردیبهشت وخرداد به ۰.۰۱ درصد بوده و در انتهای جدول این کشور‌ها قرار دارد.

جدول ۴: آمار تحلیلی سامانه نماگر کووید ۱۹ متوسط نرخ رشد روزانه فوت (درصد) یک سال گذشته در ۱۳ کشور همزمان (کشور‌های همزمان در شیوع بیماری)
خرداد
۱۴۰۱ اردیبهشت
۱۴۰۱ فروردین
۱۴۰۱ اسفند
۱۴۰۰ بهمن
۱۴۰۰ دی
۱۴۰۰ آذر
۱۴۰۰ آبان
۱۴۰۰ مهر
۱۴۰۰ شهریور
۱۴۰۰ مرداد
۱۴۰۰ تیر
۱۴۰۰ خرداد
۱۴۰۰ کشور
۰.۰۳، ۰.۰۴، ۰.۰۷، ۰.۱۲، ۰.۱۸، ۰.۱۳، ۰.۱۴، ۰.۱۵، ۰.۱۶، ۰.۲۱، ۰.۲۳، ۰.۲۲، ۰.۳۸ کل دنیا
۰.۰۹، ۰.۱۸، ۰.۱۲، ۰.۱۱، ۰.۳۸، ۰.۲۳، ۰.۰۷، ۰.۰۹، ۰.۱۵، ۰.۰۹، ۰.۰۴، ۰.۰۵، ۰.۰۸ کانادا
۰.۰۶، ۰.۰۷، ۰.۰۷، ۰.۱۳، ۰.۲۳، ۰. ۱۱، ۰.۰۵، ۰.۰۳، ۰.۰۵، ۰.۱۲، ۰.۰۸، ۰.۰۳، ۰.۰۵ اسپانیا
۰.۰۴، ۰.۱۲، ۰.۱۶، ۰.۱۶، ۰.۱۴، ۰.۲۲، ۰.۳۳، ۰.۱۴، ۰.۰۸، ۰.۰۵، ۰.۰۲، ۰.۰۴، ۰.۱۲ آلمان
۰.۰۴، ۰.۱۱، ۰.۱۷، ۰.۰۷، ۰.۱۶، ۰.۱۳، ۰.۰۹، ۰.۱۱، ۰.۰۹، ۰.۱، ۰.۰۷، ۰.۰۳، ۰.۰۱ انگلیس
۰.۰۴، ۰.۰۸، ۰.۰۹، ۰.۱۱، ۰.۲۴، ۰.۱۶، ۰.۰۷، ۰.۰۴، ۰.۰۴، ۰.۰۵، ۰.۰۳، ۰.۰۲، ۰.۰۶ ایتالیا
۰.۰۴، ۰.۰۷، ۰.۰۹، ۰.۱۱، ۰.۲۲، ۰.۱۷، ۰.۱، ۰.۰۳، ۰.۰۴، ۰.۰۹، ۰.۰۶، ۰.۰۳، ۰.۰۷ فرانسه
۰.۰۴، ۰.۰۴، ۰.۰۶، ۰.۱۴، ۰.۲۸، ۰.۲۱، ۰.۱۶، ۰.۱۷، ۰.۲۶، ۰.۲۷، ۰.۱، ۰.۰۵، ۰.۰۸ آمریکا
۰.۰۲، ۰.۰۴، ۰.۰۹، ۰.۲، ۰.۲۱، ۰.۲۷، ۰.۴۲، ۰.۴۹، ۰.۴۴، ۰.۴۳، ۰.۴۹، ۰.۵۲، ۰.۳۱ روسیه
۰.۰۲، ۰.۰۲، ۰.۰۳، ۰.۰۸، ۰.۱۲، ۰.۰۳، ۰.۰۳، ۰.۰۵، ۰.۰۸، ۰.۱، ۰.۱۶، ۰.۲۸، ۰.۳۸ برزیل
۰.۰۱، ۰.۳۷، ۰.۰۲، ۰.۰۱، ۰، ۰، ۰، ۰، ۰، ۰، ۰، ۰، ۰ چین
۰.۰۱، ۰.۰۱، ۰.۰۵، ۰.۱۹، ۰.۲۶، ۰.۱۹، ۰.۲۵، ۰.۳، ۰.۳۳، ۰.۴۴، ۰.۲۴، ۰.۱۱، ۰.۲۳ ترکیه
۰.۰۱، ۰.۰۱، ۰.۰۳، ۰.۱۳، ۰.۰۷، ۰.۰۳، ۰.۰۶، ۰.۱۱، ۰.۱۹، ۰.۴۸، ۰.۴۸، ۰.۲، ۰.۲ ایران
۰.۰۱، ۰.۰۱، ۰.۰۱، ۰.۰۵، ۰.۱۱، ۰.۰۲، ۰.۰۳، ۰.۰۴، ۰.۱۲، ۰.۳۱، ۰.۲۷، ۰.۱۴، ۰.۳ پاکستان

ج- بررسی وضعیت بیماری در سایر کشور‌های جهان

دهقانی افزود: مشخصات آماری روند رشد، بهبودی و فوت برخی کشور‌ها با جمعیت بیمار بیش از ۳ میلیون نفر (۳۹ کشور) تا پایان خرداد ۱۴۰۱ در جدول ۵ نشان داده شده است. میزان کل جمعیت بیماران جدید در دنیا در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۳۵ میلیون نفر، اردیبهشت حدود ۲۰ میلیون نفر و در خرداد به ۱۸ میلیون و ۷۲۳ هزار نفر کاهش یافته است و در نتیجه جمعیت کل بیماران در دنیا تا آخر خرداد ۱۴۰۱ به بیش از ۵۴۵ میلیون نفر رسیده است.

وی گفت: میزان بیماران جدید ایران از ۱۷۳۴۶ نفر در اردیبهشت به ۵۴۳۴ نفر در خرداد رسیده و آمار کل بیماران در ایران در خرداد ۱۴۰۱ به بیش از ۷ میلیون و ۲۳۵ هزار نفر رسیده و در میان این کشور‌ها در جایگاه ۱۷ قرار دارد. همان طور که در جدول ۵ نشان داده شده است بیشترین افزایش تعداد بیماری در خرداد مربوط به آمریکا (۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر)، کره شمالی (۲ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر) و تایوان (۲ میلیون و ۱۴۶ هزار نفر) بوده است. همچنین بیشترین میزان متوسط رشد روزانه بیماری در خرداد مربوط به کشور تایوان با ۳.۳ درصد، کره شمالی با ۲.۰۸ درصد و پرتغال با ۰.۷۳ درصد بوده است.

ایران به همراه ۷ کشور دیگر با متوسط نرخ رشد روزانه ۰.۰۱ درصد در انتهای این جدول قرار گرفته‌اند. به نظر می‌رسد شیوع موج جدید بیماری با افزایش جمعیت بیماران جدید در خرداد نسبت به اردیبهشت در برخی از کشور‌ها از جمله آمریکا، هندوستان، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، اندونزی، مکزیک، پرتغال، شیلی، پرو و تایوان در حال انجام است. به خصوص کشور‌های پرتغال و برزیل به ترتیب با افزایش از ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار بیمار به بیش از ۱ میلیون نفر در خرداد و نیز تایوان از ۱ میلیون بیمار در اردیبهشت به بیش از ۲ میلیون بیمار در خرداد قابل تامل است.

جدول ۵ نشان می‌دهد که تعداد فوت دنیا در فروردین ۱۳۰ هزار نفر، در اردیبهشت ۶۷۸۷۵ نفر و در خرداد به ۴۳۷۱۷ نفر رسیده و در نتیجه میزان کل فوت دنیا تا آخر خرداد به ۶ میلیون و ۳۴۳ هزار نفر رسیده است. بیشترین میزان فوت در خرداد مربوط به کشور‌های آمریکا (۹۹۹۸ نفر)، تایوان (۴۱۳۷ نفر) و برزیل (۳۷۷۹ نفر) بوده است.

دهقانی در ادامه گفت: آمار جمعیت فوت ایران در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۱۲۸۶ نفر، در اردیبهشت ۳۷۵ نفر و در خرداد به ۹۹ نفر یعنی کمترین میزان ممکن در سال گذشته رسیده است. بر این اساس تا پایان خرداد کل جمعیت فوت کشور به ۱۴۱ هزار و ۳۷۰ نفر رسیده و از این نظر در جایگاه ۱۱ کشور‌های فوق قرار دارد.

میزان نرخ متوسط رشد روزانه فوت کشور در اسفند ۰.۱۳ درصد، در فروردین ۰.۰۳ درصد، در اردیبهشت و خرداد به ۰.۰۱ کاهش یافته و به همراه ۱۴ کشور دیگر در انتهای جدول کشور‌های دنیا با بیش از ۳ میلیون بیمار (۳۹ کشور) قرار دارد. بیشترین نرخ متوسط رشد روزانه فوت در خرداد مربوط به کشور‌های تایوان با ۴.۶۵ درصد، استرالیا با ۰.۵۱ درصد و کره شمالی با ۰.۳۳ درصد بوده است. میزان متوسط نرخ رشد فوت دنیا در فروردین برابر با ۰.۰۷ درصد، اردیبهشت ۰.۰۴ درصد و در خرداد به ۰.۰۳ درصد کاهش یافته است.

جدول ۵: آمار تحلیلی سامانه نماگر کووید ۱۹: آمار کل بیماران و فوت، متوسط نرخ رشد روزانه بیماری، متوسط نرخ رشد روزانه فوت برای کشور‌های با جمعیت بیمار بیش از ۳ میلیون نفر (۳۹ کشور)
نرخ رشد روزانه فوت (درصد) – خرداد کل فوت
تا آخر خرداد فوت جدید در خرداد فوت جدید در اردیبهشت نرخ رشد روزانه بیماری (درصد) خرداد ۱۴۰۱ کل بیمار
تا آخر خرداد ۰۱ بیمار جدید در
خرداد بیمار جدید در اردیبهشت ردیف
۰.۰۳ دنیا ۶,۳۴۳,۴۷۵، ۴۳,۷۱۷، ۶۷,۸۷۵ دنیا ۰.۱۲ دنیا ۵۴۵,۷۱۷,۷۷۸، ۱۸,۷۲۳,۱۰۷، ۲۰,۱۸۹,۳۵۴ دنیا
۴.۶۵ تایوان ۱,۰۳۸,۹۰۰، ۹,۹۹۸، ۱۱,۸۰۹ آمریکا ۳.۳ تایوان ۸۸,۲۴۴,۸۷۰، ۳,۲۶۰,۴۱۱، ۲,۴۹۵,۹۴۲ آمریکا ۱،
۰.۵۱ استرالیا ۶۶۹,۴۳۶، ۳,۷۷۹، ۳,۱۸۷ برزیل ۲.۰۸ کره ش ۴۳,۳۳۴,۶۵۷، ۱۹۸,۲۸۶، ۸۶,۳۹۷ هند ۲،
۰.۳۳ کره شمالی ۵۲۴,۹۰۳، ۴۹۰، ۲,۳۵۱ هند ۰.۷۳ پرتغال ۳۱,۸۲۴,۲۲۰، ۱,۰۴۴,۱۹۲، ۴۶۸,۰۵۹ برزیل ۳،
۰.۱۹ پرتغال ۳۸۰,۵۷۷، ۲,۳۰۷، ۴,۰۹۹ روسیه ۰.۴۲ استرالیا ۳۰,۲۷۶,۶۳۲، ۹۳۸,۶۴۷، ۱,۳۶۵,۹۷۵ فرانسه ۴،
۰.۰۹ کانادا ۳۲۵,۴۱۷، ۸۰۰، ۶۴۴ مکزیک ۰.۲۴ شیلی ۲۷,۳۳۴,۴۶۳، ۱,۲۵۲,۱۴۶، ۲,۳۰۶,۷۲۹ آلمان ۵،
۰.۰۹ ژاپن ۲۱۳,۴۰۵، ۳۰۷، ۳۹۴ پرو ۰.۲۳ ژاپن ۲۲,۵۲۵,۳۵۸، ۲۸۶,۶۴۳، ۳۴۸,۶۷۸ انگلیس ۶،
۰.۰۹ تایلند ۱۷۹,۷۰۶، ۱,۷۲۹، ۵,۵۹۱ انگلیس ۰.۱۶ آلمان ۱۸,۴۰۳,۴۲۷، ۱۱۴,۶۸۷، ۱۸۶,۷۵۴ روسیه ۷،
۰.۰۸ کره جنوبی ۱۶۷,۸۴۲، ۱,۹۲۴، ۳,۸۲۰ ایتالیا ۰.۱۴ ایتالیا ۱۸,۲۸۹,۳۷۳، ۳۵۰,۹۷۴، ۱,۳۵۵,۱۷۹ کره ج ۸،
۰.۰۷ اطریش ۱۵۶,۷۰۰، ۱۸۱، ۵۴۵ اندونزی ۰.۱۴ یونان ۱۷,۹۵۹,۳۲۹، ۷۳۰,۰۶۶، ۱,۳۷۰,۸۲۱ ایتالیا ۹،
۰.۰۷ دانمارک ۱۴۹,۱۶۲، ۱,۳۸۲، ۳,۱۶۶ فرانسه ۰.۱۳ آمریکا ۱۵,۰۸۵,۷۴۲، ۲۴,۳۶۶، ۵۴,۰۱۲ ترکیه ۱۰،
۰.۰۶ اسپانیا ۱۴۱,۳۷۰، ۹۹، ۳۷۵ ایران ۰.۱۱ برزیل ۱۲,۶۱۳,۶۳۴، ۳۷۵,۵۶۱، ۵۰۱,۱۸۰ اسپانیا ۱۱،
۰.۰۵ یونان ۱۴۰,۳۵۷، ۱,۶۴۸، ۴,۸۱۵ آلمان ۰.۱۱ فرانسه ۱۰,۷۳۸,۹۰۹، ۳۱,۳۴۱، ۲۰۴,۹۷۸ ویتنام ۱۲،
۰.۰۴ آمریکا ۱۳۹,۹۱۸، ۸۵، ۷۸ کلمبیا ۰.۱۱ رژیم اش ۹,۳۴۱,۴۹۲، ۲۰۶,۱۸۴، ۷۴,۳۸۵ آرژانتین ۱۳،
۰.۰۴ انگلیس ۱۲۹,۰۱۶، ۲۴۰، ۴۳۲ آرژانتین ۰.۱ اسپانیا ۹,۱۵۹,۹۴۰، ۶۰۷,۴۷۶، ۱,۱۱۲,۳۰۰ ژاپن ۱۴،
۰.۰۴ ایتالیا ۱۱۶,۴۰۰، ۱۳۲، ۳۹۹ لهستان ۰.۰۹ اطریش ۸,۱۳۷,۲۷۵، ۶۲,۰۸۱، ۴۵,۲۱۶ هلند ۱۵،
۰.۰۴ فرانسه ۱۰۸,۶۲۲، ۱۲۵، ۲۱۱ اوکراین ۰.۰۸ آرژانتین ۷,۸۵۴,۸۲۱، ۹۴۴,۳۶۸، ۱,۴۰۱,۱۴۰ استرالیا ۱۶،
۰.۰۴ آلمان ۱۰۷,۶۰۴، ۱,۶۵۷، ۲,۲۲۶ اسپانیا ۰.۰۷ کره ج ۷,۲۳۵,۱۷۵، ۵,۴۳۴، ۱۷,۳۴۶ ایران ۱۷،
۰.۰۳ آفریقای جن ۱۰۱,۶۴۰، ۷۰۹، ۷۲۰ آفر ج ۰.۰۷ مکزیک ۶,۱۳۱,۶۵۷، ۳۲,۵۴۶، ۸,۸۶۵ کلمبیا ۱۸،
۰.۰۳ شیلی ۹۸,۹۹۶، ۷۵، ۲۹۳ ترکیه ۰.۰۷ تایلند ۶,۰۷۰,۹۳۳، ۱۸,۵۷۰، ۱۰,۳۵۳ اندونزی ۱۹،
۰.۰۳ رژیم اش ۶۰,۴۷۶، ۲۱، ۴۶۵ فیلیپین ۰.۰۶ آفر ج ۶,۰۱۱,۶۶۰، ۶,۲۲۴، ۱۸,۰۹۶ لهستان ۲۰،
۰.۰۲ برزیل ۵۸,۲۸۶، ۴۹۲، ۵۱۱ شیلی ۰.۰۶ کانادا ۵,۸۷۷,۸۳۷، ۱۲۵,۳۹۶، ۲۳,۱۷۱ مکزیک ۲۱،
۰.۰۲ روسیه ۴۳,۰۸۳، ۸، ۹۳ ویتنام ۰.۰۶ سوئیس ۵,۰۸۰,۵۸۷، ۱,۰۱۳,۹۱۳، ۳۴۷,۱۸۹ پرتغال ۲۲،
۰.۰۲ بلژیک ۴۱,۷۴۶، ۱,۰۶۹، ۲,۱۳۵ کانادا ۰.۰۵ انگلیس ۵,۰۱۵,۹۹۴، ۶,۶۹۳، ۱۳,۹۱۱ اوکراین ۲۳،
۰.۰۲ سوئیس ۴۰,۳۰۹، ۴۴، ۲۳۴ ج چک ۰.۰۵ مالزی ۴,۶۵۷,۱۹۰، ۲,۱۹۶,۵۵۰، ۲,۴۶۰,۶۴۰ کره ش ۲۴،
۰.۰۱ هندوستان ۳۵,۷۳۷، ۹۹، ۱۷۳ مالزی ۰.۰۵ بلژیک ۴,۵۴۴,۶۲۶، ۵۷,۱۴۴، ۷۸,۲۸۰ مالزی ۲۵،
۰.۰۱ مکزیک ۳۱,۸۶۸، ۱۹۳، ۵۱۰ بلژیک ۰.۰۳ روسیه ۴,۵۰۲,۵۴۲، ۹۵,۷۸۷، ۳۲۲,۴۵۶ تایلند ۲۶،
۰.۰۱ پرو ۳۱,۰۴۵، ۷۹۰، ۱,۱۵۳ ژاپن ۰.۰۳ هلند ۴,۳۴۱,۴۹۳، ۱۱۰,۰۱۳، ۱۵۹,۰۷۰ اطریش ۲۷،
۰.۰۱ اندونزی ۳۰,۵۰۹، ۷۹۱، ۲,۴۵۲ تایلند ۰.۰۳ پرو ۴,۲۵۵,۱۳۱، ۱۳۴,۵۰۹، ۷۵,۶۲۸ رژیم اش ۲۸،
۰.۰۱ ایران ۳۰,۱۱۵، ۴۳۶، ۹۱۴ یونان ۰.۰۳ دانمارک ۴,۱۹۷,۳۴۵، ۶۳,۰۵۲، ۱۶۱,۳۳۰ بلژیک ۲۹،
۰.۰۱ کلمبیا ۲۴,۴۶۳، ۵۵۲، ۲,۳۹۱ کره ج ۰.۰۲ هند ۳,۹۸۷,۹۷۹، ۶۱,۳۲۷، ۱۸۰,۲۲۸ آفر ج ۳۰،
۰.۰۱ آرژانتین ۲۳,۹۴۶، ۱,۳۶۳، ۵۹۰ پرتغال ۰.۰۲ کلمبیا ۳,۹۲۵,۹۷۵، ۷,۹۹۶، ۳۱,۰۸۳ ج چک ۳۱،
۰.۰۱ لهستان ۲۲,۳۴۷، ۴۱، ۱۲۷ هلند ۰.۰۱ ترکیه ۳,۹۱۴,۹۰۹، ۶۸,۹۶۳، ۱۸۱,۲۴۷ کانادا ۳۲،
۰.۰۱ اوکراین ۱۸,۷۳۸، ۳۹۵، ۱,۸۷۳ اطریش ۰.۰۱ ویتنام ۳,۹۰۶,۱۰۷، ۲۶۹,۱۱۴، ۱۰۱,۴۵۹ شیلی ۳۳،
۰.۰۱ ترکیه ۱۳,۹۷۹، ۴۵، ۱۱۸ سوئیس ۰.۰۱ ایران ۳,۷۰۸,۸۹۱، ۶۶,۲۸۷، ۶۲,۷۳۷ سوئیس ۳۴،
۰.۰۱ فیلیپین ۱۰,۹۱۱، ۸۴، ۱۶۹ رژیم ا ۰.۰۱ اندونزی ۳,۶۹۷,۲۰۰، ۸,۴۵۰، ۵,۰۱۹ فیلیپین ۳۵،
۰.۰۱ ویتنام ۹,۴۴۵، ۱,۳۶۸، ۱,۲۳۵ استرالیا ۰.۰۱ لهستان ۳,۶۰۳,۱۲۷، ۲۷,۸۳۶، ۱۷,۴۲۲ پرو ۳۶،
۰.۰۱ ج چک ۶,۴۳۲، ۱۲۰، ۲۸۲ دانمارک ۰.۰۱ اوکراین ۳,۵۶۲,۵۲۴، ۱۴۴,۹۱۱، ۱۵۸,۰۰۰ یونان ۳۷،
۰.۰۱ مالزی ۵,۴۸۰، ۴,۱۳۷، ۱,۳۴۳ تایوان ۰.۰۱ ج چک ۳,۳۸۷,۰۳۳، ۲,۱۴۶,۱۴۹، ۱,۲۴۰,۸۸۴ تایوان ۳۸،
۰.۰۱ هلند ۷۳، ۷، ۶۶ کره ش ۰.۰۱ فیلیپین ۳,۰۰۱,۳۵۴، ۲۲,۱۱۶، ۲۴,۸۱۰ دانمارک ۳۹ 

موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، جهت تسریع فرآیند اطلاع رسانی در زمینه یافته‌های جدید علمی در مورد ویروس کووید ۱۹ و کمک به پژوهشگران، سیاست‌گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگر کووید ۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) را از ابتدای بروز بیماری راه اندازی کرده است. اطلاعات این پایگاه شامل جدیدترین مقالات علمی تمام متن منتشر شده و پیش چاپ و نیز آمار مربوط به وضعیت انتشار بیماری بر اساس نقشه جهانی از وضعیت همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ بوده و با جست وجو در آن تازه‌ترین آمار مبتلایان، مرگ و میر، درمان‌شدگان و همچنین نسبت‌های ابتلا به جمعیت به تفکیک هر کشور و مقایسه بر اساس نمودار زمانی-مکانی قابل مشاهده است.

آدرس وبگاه این سامانه https://maps.isc.ac/covid۱۹/)) بوده که از طریق وبگاه اصلی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) https://www.isc.ac)) در دسترس می‌باشد. این سامانه همچنین به درخواست سازمان همکاری‌های اقتصادی کشور‌های عضو دی هشت (D۸) برای بهره برداری کشور‌های عضو، در فروردین ماه ۱۳۹۹ با حضور نمایندگان کشور‌های عضو این سازمان به دعوت مرکز بهداشت و حمایت اجتماعی سازمان D۸ (D۸-HSP) و نیز مرکز بهداشت جهانی (Chatham House) لندن به صورت ویدیوکنفرانس رونمایی و در وبگاه آن سازمان به آدرس (http://developing۸.org/) قرار گرفت.

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
برچسب ها: کووید-19 ، ویروس کرونا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر