رييس مركز نوسازى و تحول شهردارى تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح كرد؛

ايجاد ميزهاى خدمت در پايتخت براي تسريع در ارائه خدمات به مردم

الفت پور گفت:میزهـای خدمـت در مناطـق ۲۲ گانـه شـهرداری به منظـور بهبـود و تسـریع ارائـه خدمت به شـهروندان و جلـب رضایـت آنهـا ایجـاد مى شود.

محمد علی الفت‌پور رييس مركز نوسازى و تحول شهردارى تهران با اشاره به اهميت به دغدغه ها و رفع مشكلات مردم در پايتخت اظهار كرد: در رابطه با اين موضوع، میزهـای خدمـت در مناطـق 22 گانـه شـهرداری به منظـور بهبـود و تسـریع ارائـه خدمت به شـهروندان و همچنیـن ارائه مشـاوره هـای تخصصـی در حوزههای اولویـت دار رجـوع مردمـی (شهرسـازی و معمـاری، مالـی و درآمـد و ...) و بـا بهـره گیـری از روش هـای نویـن ارائـه خدمـت بـه شـهروندان و جلـب رضایـت آنهـا ایجـاد مى شود.

وى افزود: بازنگــری و اصلاح طــرح طبقــه بنــدی مشــاغل شــهرداری تهــران بــه دلیــل قدمــت و عــدم پاسـخگویی بـه نیازهـای کنونـی سـازمان، بـا هدف فراهـم آوردن بسـتر مناسـب بـرای اسـتقرار نظـام عادلانـه پرداخـت، برنامـه ریزی بـرای توانمندسـازی کارکنـان و تعییـن مسـیرهای پیشـرفت شـغلی بعـد از 3 بـار شکسـت در دسـتور کار قـرار گرفـت و 90 درصـد پیشـرفت داشـته اسـت.

الفت پور بيان كرد: ايجاد ســامانه مدیریــت اســناد درشــهرداری تهــران، بــه عنــوان امــری اجتنـاب ناپذیـر و اقدامی تحـول گرایانه در سـازمان بـزرگ شـهرداری تهـران در دســتور کار قــرار گرفتــه است.

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
آخرین اخبار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر