باشگاه خبرنگاران -جهانگیری به استان خوزستان سفر می‌کند
به منظور رسیدگی به بحران آب و کشاورزی؛