باشگاه خبرنگاران -ارمنستان و جمهوری آذربایجان خویشتنداری کنند
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران: