(مبالغ به تومان است)
قلوه گاه بی استخوان گوسفندی
۷۸/۰۰۰

راسته با استخوان گوسفندی
۱۲۱/۰۰۰

کف دست گوسفندی با ماهیچه
۱۳۴/۰۰۰

ران کامل ممتاز گوسفندی
 ۱۳۵/۰۰۰ 

سردست پاک کرده گوساله
۱۱۹/۰۰۰

ران پاک کرده گوساله
۱۲۱/۰۰۰

راسته پاک کرده گوساله
۱۲۱/۰۰۰

گردن گوسفندی
۱۱۳/۰۰۰

گردن گوساله
۱۱۴/۲۰۰

قلوه گاه گوساله
۷۹/۵۰۰

قلم گوساله
۱۲/۰۰۰

فیله پاک کرده گوساله
۱۶۶/۸۰۰

سردست گوسفندی
۱۱۶/۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی
۷۶/۶۰۰

دمبالیچه گوساله
۷۸/۴۰۰

ماهیچه گوساله
۱۲۱/۰۰۰

شقه لاشه گوسفندی
۱۱۲/۰۰۰

نیم شقه سردست گوسفند
۱۱۶/۰۰۰

نیم شقه ران گوسفندی
۱۱۸/۰۰۰

سرسینه گوساله
۱۵۰/۰۰۰

مرغ کامل
۲۴/۹۰۰

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال
۴۸/۵۰۰

مغز ران بدون پوست
۴۳/۵۰۰

فیله مرغ
۶۳/۰۰۰

پای مرغ
۷/۵۰۰

سنگدان مرغ بسته ۴۰۰گرمی
۱۲/۶۰۰

جگر مرغ بسته۴۰۰گرمی
۷/۳۰۰

دل مرغ بسته ۴۰۰گرمی
۱۳/۱۰۰

سینه مرغ(شنیسل)
۵۵/۵۰۰

گردن مرغ بدون پوست
۱۲/۵۰۰

بازوی کبابی ساده
۳۳/۰۰۰

بال کبابی ساده
۳۹/۵۰۰

ران مرغ بدون پوست
۴۰/۰۰۰

عدس ریز
درجه ۱: ۲۱/۰۰۰ 

درجه ۲: ۱۸/۰۰۰

لپه ریز تبریز
درجه ۱: ۳۵/۵۰۰

درجه ۲: ۳۱/۵۰۰

لوبیا قرمزجگری
درجه ۱: ۲۶/۵۰۰

درجه ۲: ۲۳/۵۰۰

جو پوست کنده
درجه ۱: ۸/۸۰۰

درجه ۲: ۷/۸۰۰

نخود و لوبیا
درجه ۱: ۲۱/۳۰۰

درجه ۲: ۱۸/۳۰۰

دال عدس
درجه ۱: ۲۲/۰۰۰

درجه ۲: ۲۰/۰۰۰

لوبیا چشم بلبلی
درجه ۱: ۲۹/۰۰۰

درجه ۲: ۲۶/۰۰۰

لوبیا چیتی
درجه ۱: ۳۰/۰۰۰

درجه ۲: ۲۷/۰۰۰

لوبیا سفید
درجه ۱: ۲۲/۰۰۰

درجه ۲: ۱۹/۰۰۰

نخود
درجه ۱: ۲۱/۰۰۰

درجه ۲: ۱۸/۰۰۰

ماش
درجه۱: ۲۶/۰۰۰

درجه ۲: ۲۲/۰۰۰

لیمو عمانی
درجه ۱: ۹۳/۰۰۰

درجه ۲: ۸۳/۰۰۰

سویا
درجه ۱: ۱۹/۵۰۰

درجه ۲: ۱۷/۵۰۰

لپه باقلازرد
درجه ۱: ۲۷/۰۰۰

درجه ۲: ۲۳/۰۰۰

گندم پوست کنده
درجه ۱: ۹/۰۰۰

درجه ۲: ۸/۰۰۰

لپه باقلاسبز( ۴۵۰ گرمی )
درجه ۱: ۲۱/۹۰۰ 

درجه ۲: ۲۰/۹۰۰ 

انجیر خشک معمولی
درجه ۱: ۸۰/۰۰۰ 

درجه ۲: ۷۰/۰۰۰ 

بادام با پوست
درجه ۱: ۵۵/۰۰۰ 

درجه ۲: ۵۰/۰۰۰ 

پسته اکبری
درجه ۱: ۲۲۰/۰۰۰ 

درجه ۲: ۱۹۸/۰۰۰ 

توت خشک سفید
درجه ۱: ۱۳۰/۰۰۰

درجه ۲: ۱۱۰/۰۰۰

سنجد
درجه ۱: ۴۷/۰۰۰ 

درجه ۲: ۴۲/۰۰۰ 

کشمش سبز معمولی
درجه ۱: ۷۷/۰۰۰ 

درجه ۲: ۷۲/۰۰۰  

مغز گردو
درجه ۱: ۲۰۰/۰۰۰ 

درجه ۲: ۱۸۰/۰۰۰

مغز فندق شور
درجه ۱: ۲۹۵/۰۰۰ 

درجه ۲: ۲۷۵/۰۰۰ 

برگ قیسی سکه ای
درجه ۱: ۶۸/۰۰۰ 

درجه ۲: ۵۸/۰۰۰ 

سویا آجیلی
درجه ۱: ۳۳/۰۰۰

درجه ۲: ۲۹/۰۰۰ 

پودر نارگیل
درجه ۱: ۹۸/۰۰۰ 

درجه ۲: ۸۸/۰۰۰ 

بادام هندی
درجه ۱: ۲۹۸/۰۰۰ 

درجه ۲: ۲۷۸/۰۰۰

تخمه آفتابگردان شمشیری
درجه ۱: ۳۵/۰۰۰ 

درجه ۲: ۳۳/۰۰۰ 

تخم شربتی
درجه ۱: ۳۸/۰۰۰

درجه ۲: ۳۳/۰۰۰ 

نخودچی دو آتیشه شور
درجه ۱: ۴۲/۰۰۰ 

درجه ۲: ۳۸/۰۰۰ 

کنجد خام سفید
درجه ۱: ۵۵/۰۰۰ 

درجه ۲: ۵۰/۰۰۰ 

شاهدانه
درجه ۱: ۵۹/۰۰۰

درجه ۲: ۵۵/۰۰۰ 

تخمه کدو گوشتی
درجه ۱: ۷۸/۰۰۰ 

درجه ۲: ۷۱/۰۰۰ 

برگ هلو
درجه ۱: ۳۰/۰۰۰ 

درجه ۲: ۲۶/۰۰۰ 

برگ زرد آلو ممتاز(زرین )
درجه ۱: ۵۷/۰۰۰ 

درجه ۲: ۴۷/۰۰۰ 

لیمو ترش سنگی
۱۶/۵۰۰

نارنگی انواع
۱۶/۸۰۰

پرتقال آبگیری
۶/۸۰۰

لیمو شیرین
۱۱/۰۰۰

به
۱۳/۹۰۰

موز فیلیپنینی سایزهای 7 الی 9 خوشه ای
۲۵/۸۰۰

هندوانه زیر ۴ کیلو گرم
۲/۴۰۰

سیب قرمز لبنان
۸/۳۰۰

چغاله بادام
۳۵/۰۰۰

زنجبیل تازه
۵۹/۰۰۰

خیار گلخانه ای
۵/۸۰۰

پرتقال رسمی شمال، جنوب و بیروتی
۱۰/۰۰۰

نارگیل
۱۷/۰۰۰

گوجه سبزانواع
۴۷/۰۰۰

توت فرنگی
۲۹/۵۰۰

پرتقال تامسون شمال تنظیم بازار
۶/۸۰۰

جوانه شبدر بسته بندی بالای250
درجه ۱: ۸/۲۰۰

جوانه ماش بسته بندی بالای300 گرم
درجه ۱: ۸/۸۰۰

جوانه ماش بسته بالای 200گرم
درجه ۱: ۷/۲۰۰ 

جوانه مخلوط سالادی
درجه ۱: ۸/۹۰۰

جوانه گندم بسته بندی
درجه ۱: ۴/۹۰۰

جوانه یونجه (آلفا) بسته بندی
درجه ۱: ۹,۶۰۰

جوانه شبدربسته بالای 200گرم
درجه ۱: ۷/۱۵۰ 

برنج طارم اصل
هرکیلو گرم: ۳۲/۵۰۰

انواع دودی پرمحصول
هر کیلو گرم: ۲۹/۹۰۰

 

برنج شیرودی
هر کیلو گرم: ۲۸/۵۰۰

 

برنج نیمدانه معطر
هر کیلو گرم: ۱۹/۹۰۰

برنج ندا
هر کیلو گرم: ۲۷/۵۰۰

 

برنج فجرفله
هر کیلو گرم: ۲۹/۵۰۰

 

برنج دم‌سیاه
هر کیلو گرم: ۳۲/۵۰۰

 

برنج هاشمی
هر کیلو گرم: ۳۲/۵۰۰

 

برنج نیم‌دانه پرمحصول
هر کیلو گرم: ۱۶/۹۰۰

برنج وارداتی پاکستانی باسماتی(تنظیم بازار)
هر کیلو گرم: ۱۹/۰۰۰ 

برنج وارداتی تایلندی رده ب
هر کیلو گرم: ۱۲/۵۰۰

برنج هندی دانه بلند درجه یک (تنظیم بازار)
هر کیلو گرم: ۱۸/۵۰۰ 

چیپس خرما
درجه۱ :۱۱/۰۰۰

درجه ۲: ۹/۰۰۰ 

خرما پیارم
درجه ۱: ۵۹/۰۰۰

درجه ۲ :۴۹/۰۰۰ 

خرما بیزو
درجه ۱: ۳۰/۰۰۰ 

درجه ۲ :۲۷/۰۰۰ 

خرما آلویی
درجه ۱: ۲۸/۰۰۰

درجه ۲ : ۲۵/۰۰۰ 

خرما ربی ممتاز
درجه ۱ : ۲۸/۰۰۰

درجه ۲: ۲۵/۰۰۰

خرما دشتستان و کبکاب
درجه ۱: ۱۷/۰۰۰ 

درجه ۲: ۱۴/۰۰۰ 

خرماخاصویی(شهددار)
درجه ۱: ۲۳/۵۰۰

درجه ۲: ۲۰/۵۰۰

خرما خاصویی(نیمه خشک)
درجه ۱: ۲۴/۵۰۰

درجه ۲: ۲۲/۰۰۰

خرماسایر انواع(استعمران، شاهانی، شهابی، فرکانی، دیری،...)
درجه ۱: ۱۴/۰۰۰ 

درجه ۲: ۱۲/۰۰۰ 

رطب زرد طلایی( خشتی)
درجه ۱: ۱۸/۹۰۰ 

درجه ۲: ۱۷/۹۰۰ 

خارک پاک شده (بدون خوشه)
درجه ۱: ۱۲/۰۰۰ 

درجه ۲: ۱۰/۵۰۰ 

خرما زاهدی
 درجه۱: ۲۷/۵۰۰

 درجه ۲: ۲۴/۵۰۰

رطب مضافتی ممتاز بم( سه رج )
 درجه ۱: ۲۸/۵۰۰
خرما کبکاب شسته ( زیر ۱۰۰۰ گرم )
درجه۱ :۲۸/۵۰۰

خرما کلیته (کارتنی)
درجه ۱ :۱۶/۰۰۰

درجه ۲: ۱۲/۰۰۰

تخم مرغ بسته 20 عددی
بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده:۲۰/۷۰۰

تخم مرغ بسته بندی 15 عددی
بسته بندی شانه‌ خمیری شرینگ شده:۱۵/۷۰۰

تخم مرغ بسته بندی ۳۰ عددی
بسته بندی شانه های خمیری شرینگ شده  : ۲۹/۹۰۰

تخم مرغ غیر بسته بندی
غیر بسته بندی : ۱۳/۸۰۰

تخم مرغ بسته ۶ عددی
 شانه خمیری شرینگ شده: ۶/۳۰۰ 

تخم مرغ بسته ۹ عددی
 شانه‌ خمیری شرینگ شده:۱۰/۰۰۰

شکر بسته بندی 5کیلوگرمی
۴۳/۲۵۰

شکر بسته بندی 3کیلوگرمی
۲۶/۰۰۰

قند شکسته بسته بندی5کیلوگرمی
۴۳/۲۵۰

قند شکسته بسته بندی3کیلوگرمی
۲۸/۵۰۰

قند شکسته بسته بندی یک کیلویی
۱۰/۵۰۰

قندکله فله
۹/۵۰۰

قند شکسته فله
۹/۵۰۰

قند حبه پرسی
۹/۵۰۰

قند شکسته بسته بندی10کیلوگرمی
۹۵/۰۰۰

نبات چوبدار زرد وسفید
۱۸/۵۰۰

نبات شاخه باریک وریز(شاخه ای)
۱۸/۰۰۰

نبات شاخه درشت(شاخه ای)
۱۶/۰۰۰

نبات تخته و خرد شده
۱۵/۵۰۰

سیر حبه‌ای منجمد
۱۷/۵۰۰

فلفل دلمه سبز منجمد
۷/۵۰۰

توت فرنگی منجمد
۲۲/۰۰۰

آلبالو با هسته
۲۵/۰۰۰

انواع سبزی منجمد
 ۱۲/۵۰۰

غوره منجمد
۱۱/۰۰۰

تره فرنگی منجمد ( خرد شده )
۶/۰۰۰

سیب زمینی خلالی
۱۵/۰۰۰

سبزیجات مخلوط
۲۷/۹۰۰

ذرت شیرین نیمه آماده
۳۷/۸۰۰

هویج خرد شده
۱۰/۵۰۰

نخود فرنگی
۳۲/۰۰۰

لپه باقلا سبز
۴۹/۰۰۰

لوبیا سبز (خرد شده)
۱۷/۰۰۰

کرفس خرد شده
۹/۰۰۰

بلال با غلاف(منجمد)
۱۰/۰۰۰

پنیرتبریز درجه ۱ وکم چرب
۴۱/۰۰۰

پنیر تبریز مخلوط گاو وگوسفندی
۴۱/۰۰۰

پنیرگوسفندی لیقوان درجه یک
۵۵/۰۰۰

پنیرگوسفندی سوپر لیقوان
۶۳/۰۰۰

پنیرسفیدپاستوریزه ایرانیuf (کم چرب )
۲۴/۵۰۰

پنیرلاکتیکی پاستورریزه
۳۳/۵۰۰

پنیر تبریز مخلوط گاو وگوسفندی
۴۴/۰۰۰
آخرین قیمت محصولات غذایی در میادین میوه و تره بار را در این صفحه برای شما جمع آوری کرده ایم. جهت مشاهده قیمت محصول مورد نظر؛ فقط کافی است روی آن، کلیک کنید.