باشگاه خبرنگاران -وقتی عقاب ایرانی دم کرکس‌ها را چید
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛