باشگاه خبرنگاران -رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در رسانه ملی حضور یافت
برای دیدار با رئیس جدید سازمان صدا و سیما؛