باشگاه خبرنگاران -تهران به ۹ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مطرح کرد؛