زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۹۹۵۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۳


خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۹۷۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲


زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۹۷۵۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱


زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۹۶۳۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱


زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۹۵۲۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


#زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۹۴۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹


#زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۹۱۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶


استاندار اصفهان:
استاندار اصفهان گفت: گزارش‌ها و آمار ستاد تنظیم بازار با وضعیت موجود در میدان و بازار استان اصفهان مطابقت ندارد.
کد خبر: ۷۷۹۰۰۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵


#زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۸۹۸۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵


#زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۸۶۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۳


#زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۸۶۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲


#زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۸۴۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰


#زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۸۳۰۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹


#زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۸۰۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸


#زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۷۵۸۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱


#زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۷۴۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰


#زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۷۳۴۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹


#زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۷۲۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸


خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۷۰۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۷


#زنبیل/
خرید روزانه مایحتاج، نیازمند اطلاع از قیمت‌های روز بازار است، شما می‌توانید قیمت مصوب اقلام اساسی مورد نیاز هر روز خود را در این خبر بخوانید.
کد خبر: ۷۷۶۹۵۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵