انتخاب مرحله
انتخاب گروه
جدول مسابقات
تيم تاریخ هفته نتیجه ست پوئن استادیوم وضعیت گزارش
میزبان مهمان یک دو سه چهار پنج
۱ ایران ایتالیا ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 95 - 94 سالن المپیک برگزار شده -
۲ چین آلمان ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۹ ۱۱ - ۱۵ 103 - 103 هفت مهر برگزار شده -
۳ صربستان ژاپن ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۱۲ - ۲۵ ۲۶ - ۲۴ ۱۷ - ۲۵ ۰ - ۰ 72 - 99 هفت مهر برگزار شده -
۴ آمریکا برزیل ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 67 - 75 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۵ فرانسه روسیه ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۲ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 95 - 89 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۶ لهستان استرالیا ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۵ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۴ ۰ - ۰ 99 - 76 هفت مهر برگزار شده -
۷ کانادا بلغارستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۰۱:۴۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۱۹ ۱۷ - ۲۵ ۰ - ۰ 86 - 95 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۸ چین ایران ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۱۶:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 61 - 75 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۹ آرژانتین پرتغال ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۴۰:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۱ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 59 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۱۰ ایتالیا آلمان ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۱۲:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۱ ۳۰ - ۲۸ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 80 - 72 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۱ برزیل استرالیا ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۱۶:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۳۲ - ۳۴ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۱۹ ۲۷ - ۲۹ ۱۵ - ۱۳ 124 - 111 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۱۲ ژاپن روسیه ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۱۸:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۱۹ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ 89 - 98 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۱۳ آمریکا لهستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۱۹:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۵ - ۱۷ ۳۲ - ۳۴ ۲۸ - ۲۶ ۲۳ - ۲۵ ۹ - ۱۵ 117 - 117 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۴ صربستان فرانسه ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ - ۲۱:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۲ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ 79 - 95 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۱۵ کانادا پرتغال ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۰۱:۴۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۶ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 59 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۱۶ آرژانتین بلغارستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۰۴:۴۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 60 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۱۷ آلمان ایران ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۲:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۸ - ۳۰ ۲۷ - ۲۹ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 84 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۱۸ استرالیا آمریکا ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۶:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۷ ۱۶ - ۲۵ ۱۶ - ۲۵ ۰ - ۰ 82 - 96 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۱۹ چین ایتالیا ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۶:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۱۳ - ۲۵ ۲۴ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 58 - 75 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۲۰ ژاپن فرانسه ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۸:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۷ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۰ - ۰ 83 - 100 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۲۱ برزیل لهستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۱۹:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۱۵ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ 97 - 78 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۲۲ روسیه صربستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۰ - ۲۵ ۲۶ - ۲۴ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۱۵ - ۱۰ 86 - 82 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۲۳ بلغارستان پرتغال ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ - ۲۳:۴۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۶ - ۲۸ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ 95 - 97 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۲۴ آرژانتین کانادا ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ - ۰۲:۴۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۷ - ۲۹ ۲۵ - ۱۶ ۲۴ - ۲۶ ۰ - ۰ 97 - 96 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۲۵ برزیل ایران ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۱۱:۱۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۱۶ ۲۱ - ۲۵ ۳۳ - ۳۱ ۱۵ - ۱۰ 117 - 107 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۲۶ فرانسه لهستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۱۲:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۸ - ۲۶ ۲۵ - ۲۳ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ 102 - 95 ورزشگاه شهر تویاما برگزار شده -
۲۷ ژاپن آرژانتین ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۱۴:۴۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۱۶ ۳۳ - ۳۱ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 83 - 63 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۲۸ ایتالیا آمریکا ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۱۵:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۳ ۱۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 88 - 91 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۲۹ چین بلغارستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۱۶:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۶ - ۲۴ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 76 - 61 هیروشیما گرین آرنا برگزار شده -
۳۰ روسیه پرتغال ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 61 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۳۱ آلمان صربستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۰۱:۱۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۰ ۱۶ - ۲۵ ۲۶ - ۲۸ ۲۶ - ۲۴ ۱۵ - ۹ 108 - 106 سالن مونیسیپال سنترال جمنازیوم برگزار شده -
۳۲ کانادا استرالیا ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ - ۰۴:۱۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 58 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۳۳ آرژانتین ایران ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۰:۴۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۲ - ۲۵ ۳۲ - ۳۴ ۰ - ۰ 98 - 104 متروپولیتن جیمنازیوم برگزار شده -
۳۴ لهستان بلغارستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۲:۳۰ ۰ ۳ - ۱ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۷ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ - 94 - 94 برگزار شده -
۳۵ ژاپن برزیل ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۴:۱۰ ۰ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ - - 62 - 75 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۳۶ ایتالیا پرتغال ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۵:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۳ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۱ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 44 هفت مهر برگزار شده -
۳۷ چین فرانسه ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۶:۰۰ ۱ ۰ - ۳ ۱۶ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 59 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۳۸ روسیه آمریکا ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 56 هفت مهر برگزار شده -
۳۹ صربستان استرالیا ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۰۰:۴۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۲ - ۲۵ ۱۴ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۱ ۱۵ - ۹ 101 - 101 هفت مهر برگزار شده -
۴۰ کانادا آلمان ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۰۳:۴۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۳ - ۲۵ ۲۹ - ۲۷ ۲۵ - ۱۸ ۲۳ - ۲۵ ۱۵ - ۱۲ 115 - 107 هفت مهر برگزار شده -
۴۱ آرژانتین برزیل ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۰:۴۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۲۸ - ۲۶ ۲۳ - ۲۵ ۱۲ - ۱۵ 108 - 112 هفت مهر برگزار شده -
۴۲ بلغارستان فرانسه ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۲:۳۰ ۰ ۳ - ۲ ۱۸ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۳ ۱۵ - ۱۱ 106 - 105 برگزار شده -
۴۳ ژاپن ایران ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۴:۱۰ ۰ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ - - 62 - 75 سالن هاماماتسو برگزار شده -
۴۴ پرتغال آمریکا ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۵:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۲۲ - ۲۵ ۱۷ - ۲۵ ۰ - ۰ 84 - 97 هفت مهر برگزار شده -
۴۵ چین لهستان ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۵:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۱۳ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 50 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۴۶ روسیه ایتالیا ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۹ - ۲۷ ۲۵ - ۱۶ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 79 - 61 هفت مهر برگزار شده -
۴۷ استرالیا آلمان ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۲۱:۴۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۶ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 56 هفت مهر برگزار شده -
۴۸ کانادا صربستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ - ۰۰:۴۰ ۰ ۲ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۲۶ - ۲۴ ۲۱ - ۲۵ ۲۸ - ۲۶ ۱۲ - ۱۵ 104 - 115 برگزار شده -
۴۹ روسیه لهستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ - ۱۵:۳۰ ۰ ۳ - ۱ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۹ - 99 - 87 برگزار شده -
۵۰ ژاپن ایتالیا ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ - ۱۸:۳۰ ۰ ۱ - ۳ ۲۵ - ۲۳ ۱۵ - ۲۵ ۲۷ - ۲۹ ۲۱ - ۲۵ - 88 - 102 برگزار شده -
۵۱ ایران کانادا ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ - ۱۸:۳۰ ۰ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۵ ۲۶ - ۲۴ ۲۵ - ۱۶ - - 76 - 55 برگزار شده -
۵۲ آمریکا آرژانتین ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ - ۱۹:۳۰ ۰ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۹ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ - 96 - 87 برگزار شده -
۵۳ برزیل صربستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ - ۲۱:۳۰ ۰ ۲ - ۳ ۲۵ - ۱۷ ۲۲ - ۲۵ - ۲۰ - ۲۵ ۱۲ - ۱۵ 79 - 82 برگزار شده -
۵۴ بلغارستان استرالیا ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ - ۲۲:۱۰ ۰ ۳ - ۲ ۲۰ - ۲۵ ۲۹ - ۲۷ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۱۵ - ۱۳ 111 - 111 برگزار شده -
۵۵ فرانسه آلمان ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ - ۲۲:۳۰ ۰ ۳ - ۱ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۰ - 99 - 85 برگزار شده -
۵۶ پرتغال چین ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۰۰:۳۰ ۰ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۲۳ - - 75 - 62 برگزار شده -
۵۷ روسیه کانادا ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۵:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 97 - 91 هفت مهر برگزار شده -
۵۸ استرالیا ایتالیا ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۸:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۸ - ۲۵ ۳۲ - ۳۰ ۱۸ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۰ - ۰ 83 - 105 هفت مهر برگزار شده -
۵۹ ایران لهستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۰ ۲۱ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۱۵ - ۸ 104 - 95 هفت مهر برگزار شده -
۶۰ برزیل چین ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۹:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۵ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 55 هفت مهر برگزار شده -
۶۱ آمریکا آلمان ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۹:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۲ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ 96 - 86 هفت مهر برگزار شده -
۶۲ بلغارستان ژاپن ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۲۲:۱۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۵ - ۲۲ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۱۶ ۱۹ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ 107 - 113 هفت مهر برگزار شده -
۶۳ پرتغال صربستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۲۲:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۵ - ۲۱ ۱۵ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۳۲ - ۳۰ ۹ - ۱۵ 103 - 116 هفت مهر برگزار شده -
۶۴ فرانسه آرژانتین ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۲۲:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۸ - ۲۵ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ 80 - 94 هفت مهر برگزار شده -
۶۵ لهستان کانادا ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۵:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۲۷ ۲۵ - ۲۰ ۲۸ - ۲۶ ۰ - ۰ 103 - 93 سالن المپیک برگزار شده -
۶۶ آرژانتین آلمان ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۶:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۵ - ۱۹ ۲۳ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۱۵ - ۱۰ 111 - 102 هفت مهر برگزار شده -
۶۷ چین صربستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۸:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۷ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۰ - ۰ 84 - 100 هفت مهر برگزار شده -
۶۸ ژاپن استرالیا ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۷ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۱۷ - ۱۵ 115 - 102 هفت مهر برگزار شده -
۶۹ ایران روسیه ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۴ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 74 - 66 هفت مهر برگزار شده -
۷۰ فرانسه آمریکا ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۹:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۵ - ۲۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۶ - ۲۸ ۲۵ - ۲۷ ۰ - ۰ 98 - 103 هفت مهر برگزار شده -
۷۱ پرتغال برزیل ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۲۱:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۱۹ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 58 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۷۲ ایتالیا بلغارستان ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۲۲:۱۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۴ ۲۵ - ۲۰ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۰ - ۰ 98 - 80 هفت مهر برگزار شده -
۷۳ فرانسه استرالیا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ۱۵:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 67 هفت مهر برگزار شده -
۷۴ ایران پرتغال ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۳ - ۲۵ ۲۷ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ 100 - 85 هفت مهر برگزار شده -
۷۵ لهستان آرژانتین ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ۱۹:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۷ ۲۰ - ۲۵ ۱۹ - ۱۷ 114 - 113 هفت مهر برگزار شده -
۷۶ ایتالیا صربستان ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ۲۲:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۶ - ۲۴ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۲ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 76 - 65 هفت مهر برگزار شده -
۷۷ آلمان روسیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۰۱:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۵ - ۲۲ ۲۱ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۱۴ - ۲۵ ۰ - ۰ 79 - 97 هفت مهر برگزار شده -
۷۸ کانادا چین ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۰۲:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۰ - ۰ 97 - 84 هفت مهر برگزار شده -
۷۹ برزیل بلغارستان ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۰۴:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۰ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۴ ۰ - ۰ 96 - 78 هفت مهر برگزار شده -
۸۰ آمریکا ژاپن ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۰۵:۳۰ ۰ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۹ - - 75 - 53 برگزار شده -
۸۱ فرانسه پرتغال ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۱۵:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۳ ۲۶ - ۲۴ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 76 - 70 هفت مهر برگزار شده -
۸۲ ایران استرالیا ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۴ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 53 هفت مهر برگزار شده -
۸۳ لهستان صربستان ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۱۹:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۳۲ - ۳۰ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۱۹ - ۲۵ ۱۵ - ۱۱ 112 - 112 هفت مهر برگزار شده -
۸۴ ایتالیا آرژانتین ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۲۲:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۱۹ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۰ - ۰ 85 - 98 سالن المپیک برگزار شده -
۸۵ چین ژاپن ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ - ۲۳:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۱۹ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 62 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۸۶ بلغارستان روسیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ - ۰۱:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 61 - 75 سالن المپیک برگزار شده -
۸۷ برزیل آلمان ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ - ۰۴:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۱۸ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۷ ۱۵ - ۱۳ 106 - 98 هفت مهر برگزار شده -
۸۸ آمریکا کانادا ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ - ۰۵:۰۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۲۳ - ۲۵ ۱۷ - ۲۵ ۰ - ۰ 87 - 97 سالن المپیک برگزار شده -
۸۹ پرتغال استرالیا ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ - ۱۵:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۷ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 70 - 77 هفت مهر برگزار شده -
۹۰ ایران فرانسه ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ - ۱۸:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۱۸ - ۲۵ ۲۴ - ۲۶ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 63 - 76 هفت مهر برگزار شده -
۹۱ آرژانتین صربستان ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ - ۱۹:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 58 هفت مهر برگزار شده -
۹۲ کانادا ژاپن ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ - ۲۱:۳۰ ۱ ۳ - ۲ ۲۵ - ۱۸ ۲۶ - ۲۴ ۲۳ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۱۵ - ۱۳ 110 - 105 هفت مهر برگزار شده -
۹۳ ایتالیا لهستان ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ - ۲۲:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۵ - ۲۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۱ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ 116 - 121 هفت مهر برگزار شده -
۹۴ آلمان بلغارستان ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۰۱:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۲۸ - ۲۶ ۲۵ - ۱۸ ۲۳ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۱۰ - ۱۵ 105 - 109 سالن المپیک برگزار شده -
۹۵ آمریکا چین ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۰۲:۰۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 58 سالن المپیک برگزار شده -
۹۶ برزیل روسیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ - ۰۴:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۷ ۲۵ - ۲۱ ۲۸ - ۲۶ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 78 - 64 سالن المپیک برگزار شده -
۹۷ چین آرژانتین ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ - ۱۱:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۱ - ۲۵ ۱۹ - ۲۵ ۰ - ۰ 82 - 95 هفت مهر برگزار شده -
۹۸ استرالیا روسیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ - ۱۴:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۱۵ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 53 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۹۹ ایران صربستان ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۵ - ۲۳ ۲۶ - ۲۸ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ 101 - 92 هفت مهر برگزار شده -
۱۰۰ لهستان ژاپن ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ - ۲۰:۰۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۷ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ 99 - 89 هفت مهر برگزار شده -
۱۰۱ بلغارستان آمریکا ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ - ۲۲:۱۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 96 - 90 هفت مهر برگزار شده -
۱۰۲ آلمان پرتغال ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ - ۲۳:۰۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۸ - ۲۶ ۲۰ - ۲۵ ۲۵ - ۱۰ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 98 - 84 هفت مهر برگزار شده -
۱۰۳ ایتالیا کانادا ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ - ۰۰:۳۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۵ - ۱۵ ۲۰ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۰ - ۰ 85 - 90 هفت مهر برگزار شده -
۱۰۴ برزیل فرانسه ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ - ۰۳:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۳ - ۲۵ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۳ ۰ - ۰ 98 - 89 هفت مهر برگزار شده -
۱۰۵ آرژانتین روسیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ - ۱۰:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۱۸ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۱۱ - ۱۵ 98 - 108 هفت مهر برگزار شده -
۱۰۶ استرالیا چین ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ - ۱۳:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۴ - ۲۶ ۲۵ - ۱۵ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ 99 - 81 هفت مهر برگزار شده -
۱۰۷ آمریکا صربستان ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ - ۱۸:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۱۴ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۲۹ - ۲۷ ۲۶ - ۲۴ ۰ - ۰ 94 - 96 هفت مهر برگزار شده -
۱۰۸ آلمان لهستان ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ - ۲۰:۰۰ ۱ ۱ - ۳ ۱۹ - ۲۵ ۲۵ - ۲۱ ۱۴ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ 81 - 96 هفت مهر برگزار شده -
۱۰۹ بلغارستان ایران ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ - ۲۲:۱۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۱ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 67 - 75 هفت مهر برگزار شده -
۱۱۰ پرتغال ژاپن ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ - ۲۳:۰۰ ۱ ۱ - ۳ ۲۰ - ۲۵ ۲۲ - ۲۵ ۲۵ - ۲۲ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ 87 - 97 هفت مهر برگزار شده -
۱۱۱ فرانسه ایتالیا ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۰۰:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۷ - ۲۵ ۲۵ - ۱۹ ۲۱ - ۲۵ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ 98 - 89 سالن المپیک برگزار شده -
۱۱۲ برزیل کانادا ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۰۳:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۰ ۲۵ - ۱۹ ۲۵ - ۱۹ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 58 هفت مهر برگزار شده -
۱۱۳ چین روسیه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۰۷:۳۰ ۰ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۲۳ - ۲۵ ۲۶ - ۲۸ - - 72 - 78 هفت مهر برگزار شده -
۱۱۴ استرالیا آرژانتین ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۱۰:۳۰ ۰ ۰ - ۳ ۲۳ - ۲۵ ۱۸ - ۲۵ ۲۴ - ۲۶ - - 65 - 76 برگزار شده -
۱۱۵ آلمان ژاپن ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۱۶:۳۰ ۱ ۲ - ۳ ۱۷ - ۲۵ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۲۱ ۱۸ - ۲۵ ۹ - ۱۵ 94 - 109 هفت مهر برگزار شده -
۱۱۶ ایران آمریکا ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۱۸:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۵ - ۲۷ ۲۱ - ۲۵ ۲۰ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 66 - 77 هفت مهر برگزار شده -
۱۱۷ لهستان پرتغال ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۱۹:۳۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۲۱ ۲۵ - ۲۰ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 59 هفت مهر برگزار شده -
۱۱۸ صربستان بلغارستان ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۲۲:۱۰ ۱ ۳ - ۰ ۲۵ - ۲۳ ۲۵ - ۱۲ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 75 - 53 هفت مهر برگزار شده -
۱۱۹ کانادا فرانسه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ - ۲۳:۳۰ ۱ ۰ - ۳ ۲۲ - ۲۵ ۲۶ - ۲۸ ۲۳ - ۲۵ ۰ - ۰ ۰ - ۰ 71 - 78 هفت مهر برگزار شده -
۱۲۰ برزیل ایتالیا ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۰۲:۳۰ ۱ ۳ - ۱ ۲۶ - ۲۸ ۲۵ - ۲۲ ۲۵ - ۱۸ ۲۵ - ۱۸ ۰ - ۰ 101 - 86 هفت مهر برگزار شده -
جدول عملکرد
تيم امتياز مسابقات جزئيات نتايج ست پوئن
بازی برد باخت 3
0
3
1
3
2
0
3
1
3
2
3
برده باخته نسبت برده باخته نسبت
۱ برزیل ۰ ۱۵ 14 1 ۶ ۴ ۴ ۰ ۰ ۱ ۴۴ ۱۵ 2.93 ۱۳۸۳ ۱۲۰۱ 1.15
۲ ایران ۰ ۱۵ 12 3 ۷ ۴ ۱ ۲ ۰ ۱ ۳۸ ۱۵ 2.53 ۱۲۷۴ ۱۱۷۳ 1.09
۳ روسیه ۰ ۱۵ 12 3 ۶ ۴ ۲ ۲ ۱ ۰ ۳۷ ۱۷ 2.18 ۱۲۶۱ ۱۱۳۷ 1.11
۴ فرانسه ۰ ۱۵ 11 4 ۵ ۶ ۰ ۰ ۳ ۱ ۳۸ ۱۸ 2.11 ۱۳۴۱ ۱۲۵۱ 1.07
۵ لهستان ۰ ۱۵ 11 4 ۲ ۵ ۴ ۰ ۳ ۱ ۳۸ ۲۵ 1.52 ۱۴۶۰ ۱۴۰۲ 1.04
۶ آمریکا ۰ ۱۵ 9 6 ۳ ۶ ۰ ۲ ۳ ۱ ۳۲ ۲۴ 1.33 ۱۳۱۷ ۱۲۵۸ 1.05
۷ آرژانتین ۰ ۱۵ 8 7 ۴ ۳ ۱ ۱ ۳ ۳ ۳۳ ۲۶ 1.27 ۱۳۶۳ ۱۳۰۴ 1.05
۸ ایتالیا ۰ ۱۵ 8 7 ۴ ۴ ۰ ۱ ۵ ۱ ۳۱ ۲۵ 1.24 ۱۳۱۵ ۱۲۶۳ 1.04
۹ کانادا ۰ ۱۵ 8 7 ۲ ۴ ۲ ۳ ۳ ۱ ۲۹ ۲۹ 1.00 ۱۳۱۳ ۱۳۲۱ 0.99
۱۰ ژاپن ۰ ۱۵ 7 8 ۲ ۲ ۳ ۳ ۴ ۱ ۲۷ ۳۲ 0.84 ۱۳۲۲ ۱۳۲۱ 1.00
۱۱ صربستان ۰ ۱۵ 6 9 ۱ ۱ ۴ ۲ ۴ ۳ ۲۸ ۳۶ 0.78 ۱۳۵۱ ۱۳۷۰ 0.99
۱۲ آلمان ۰ ۱۵ 3 12 ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۲۳ ۴۱ 0.56 ۱۳۴۹ ۱۴۷۰ 0.92
۱۳ بلغارستان ۰ ۱۵ 5 10 ۰ ۲ ۳ ۵ ۴ ۱ ۲۱ ۳۸ 0.55 ۱۲۷۳ ۱۳۷۱ 0.93
۱۴ استرالیا ۰ ۱۵ 3 12 ۲ ۱ ۰ ۵ ۳ ۴ ۲۰ ۳۷ 0.54 ۱۲۱۳ ۱۳۳۴ 0.91
۱۵ پرتغال ۰ ۱۵ 2 13 ۱ ۱ ۰ ۸ ۴ ۱ ۱۲ ۴۰ 0.30 ۱۰۹۵ ۱۲۶۸ 0.86
۱۶ چین ۰ ۱۵ 1 14 ۱ ۰ ۰ ۹ ۴ ۱ ۹ ۴۲ 0.21 ۱۰۴۷ ۱۲۳۳ 0.85
مسابقه ای برای امروز ثبت نشده است.